"Kao što smo obećali šaljem ugovore koje smo potpisali s Sportskim direktorom i članom uprave, Direktorom. Sportski direktor, kao sto mu piše u ugovoru ima rok do 15.09. za dostavu kompletiranog rostera, te ćemo tada objaviti ugovore igrača i stručnog stožera", napisao je uz priopćenje i predočene ugovore predsjednik NO KK Zadar, Ante Rubeša.

On je napisao:

Poštovani, kao što smo obećali prilikom ulaska u Nadzorni odbor KK Zadra želim vas izvijestiti o obvezama koje smo preuzeli prilikom izbora člana uprave, Direktora i Sportskog direktora. Kako smo godinama još kao oporbeni gradski vijećnici zahtijevali prije svega transparentnost u KK Zadru, bilo bi neodgovorno od nas da se ponašamo kao i naši prethodnici. Osnovni razlog tome je to što se KK Zadar financira iz proračuna građana Grada Zadra. Upravo zbog tog razloga tražili smo od svih osoba s kojima klub potpisuje ugovore da potpišu izjavu, kako su suglasni da se njihovi uvjeti i obveze iz ugovora mogu komunicirati u javnosti.

Kako se o klupskoj hijerarhiji u javnosti više manje iznose svakakvi podatci, dozvolite mi da u kratkim crtama pokušam pojasniti kako to danas izgleda. Najviše tijelo u Društvu je Skupština, koju sačinjavaju dioničari među kojima najviše dionica (79%) ima Grad Zadar, odnosno izvršna vlast (HDZ). Gradsko vijeće je najviše tijelo Grada Zadra u kojem niti jedna stranka nema stabilnu većinu, a nažalost nema ni u svojoj nadležnosti postavljati članove Nadzornih odbora ni Upravnih vijeća ( jer bi onda stabilizirali Čistoću, Nasade, Vodovod...).

Samo zbog nestabilne većine u vijeću, po prvi puta u novijoj povijesti Grada Zadra „Nadzornici" su postali predstavnici svih političkih opcija najvišeg gradskog tijela.
Od „operativnih" funkcija u klubu Nadzorni odbor se smatra najvišim tijelom posto izravno daje suglasnost sve pravne i financijske obveze Kluba za iznose veće od 500 tisuća kuna te za vrijeme trajanja ugovora većeg od 18 mjeseci. Za klupsku operativu, privlačenje sponzora i likvidnost Društva u potpunosti odgovara jedini član uprave, Direktor. Odgovornost za prava i obveze sportskog segmenta, odabir trenera i rostera ekipe u potpunosti snosi Sportski direktor.

Ukratko Sportski direktor dovodi trenera, u suradnji s njim formira roster te predlaže Direktoru ugovore na potpis. Samo za ugovore koji premašuju iznose i vrijeme koje sam prije spominjao, Direktoru je potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor nakon što je izabrao stručni i operativni dio Društva, pada u „drugi plan" i samo i isključivo nadzire financijsko poslovanje kluba.

Većinom glasova na Nadzornom odboru donesena je odluka kako će se sa svima potpisivati ugovori na način 1+1 godina uz uvjete osim ugovora s trenerom, za koji smo na zahtjev trenera i Direktora, također većinom glasova, izglasali suglasnost za potpisivanje ugovora na dvije godine, navodi se u priopćenju predsjednika NO KK Zadar.

 

Sportski direktor

UGOVOR O RADU

UVJETI I MJESTO RADA

(1) Radnik će obavljati poslove sportskog direktora.

(2) Radnik će obavljati poslove u sjedištu Poslodavca, a po potrebi i na različitim mjestima izvan sjedišta, po odluci i nalogu Poslodavca, a sukladno naravi svojeg radnog mjesta.

(3) Poslovi i odgovornosti sportskog direktora osobito uključuju:

Upravljanje cijelim sportskim segmentom Kluba;

Selekcija seniorske momčadi u skladu s financijskim smjernicama i unaprijed definiranim budžetom dobivenim od Uprave i sastavljanje rostera i stožera seniorske momčadi najkasnije do 15. rujna za narednu natjecateljsku sezonu pri čemu posebnu pozornost mora obratiti da ukupni troškovi igrača ne prelaze odobreni budžet za pojedinu sezonu;

Briga o profesionalnim ugovorima te izravna odgovornost za utrošak financijskog budžeta seniorske momčadi, kontrola izvršavanje budžeta za cjelokupni sportski pogon s posebnim naglaskom na roster prve ekipe;

Organizacija rada razvojnih momčadi i omladinskog pogona, kadroviranje omladinske škole u suradnji s koordinatorom omladinskog pogona te zajednički razvoj mladih igrača s ciljem uspješne promocije istih u seniorsku momčad;

Kontinuirani scouting i networking vezan uz potencijalna pojačanja za seniorsku momčad i/ili omladinski pogon Kluba;

Podnošenje tromjesečnih izvještaja Upravi Kluba;

Podnošenje mjesečnog izvještaja Nadzornom odboru u pisanom obliku ili uz suglasnost Nadzornog odbora podnošenje usmenog izvještaja na sjednici Nadzornog odbora s osvrtom na stanje cijelog sportskog segmenta Kluba;

Odgovornost za sportski rezultat na svim razinama, a osobito odgovornost za postizanje sportskih ciljeva Kluba - sportski direktor preuzima odgovornost za postizanje najmanje sljedećih sportskih ciljeva:

- ostanak Kluba u ABA ligi

- plasman u finale Prvenstva Hrvatske ili u finale Kupa Krešimira Ćosića.

(4) Sportski direktor se obvezuje da u tijeku jedne natjecateljske sezone, a koja natjecateljska sezona se definira kao period od 1. srpnja tekuće godine do 30. lipnja sljedeće godine, neće financijski obvezati Društvo preko iznosa budžeta za pojedinu natjecateljsku sezonu, a koji budžet predstavljaju sredstva odobrena od Uprave na početku planiranja sezone .

(5) Radnik će pored poslova navedenih u prethodnom stavku obavljati i druge poslove prema nalogu Poslodavca, a koji poslovi su u skladu s naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos.

RADNO VRIJEME I GODIŠNJI ODMOR

(6) Radnik će raditi u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

(7) Raspored tjednog i dnevnog radnog vremena određuje Radnik, uzimajući u obzir potrebe i obim posla, te uz konzultacije s članom uprave Poslodavca.

(8) Radnik ima pravo na dnevni odmor od 30 minuta i godišnji odmor u u trajanju od 24 radna dana.

OSNOVNA PLAĆA, DODACI I NAKNADE

(9) Radnik će primati neto plaću u iznosu od 12.000,00 HRK (dvanaest tisuća kuna).

(10) Poslodavac je dužan isplaćivati plaću jednom mjesečno i to najkasnije do 15-og u mjesecu za rad izvršen u prethodnom mjesecu.

OTKAZNI ROKOVI I OTPREMNINA

(11) Ugovorne strane suglasno navode da Radnik i Poslodavac mogu otkazati ovaj ugovor o radu na način i uz otkazne rokove određene Zakonom o radu.

(12) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako neispunjenje obveza iz točke 3. ovog Ugovora ili neuredno ispunjenje tih obveza predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa uslijed koje je Radniku moguće izvanredno otkazati ugovor o radu.

(13) Društvo može opozvati Sportskog direktora s dužnosti i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Sportski direktor postupi suprotno točki 4. ovog Ugovora, u kojem slučaju Sportskom direktoru ne pripada pravo na otpremninu.

Poslodavac: Košarkaški klub ZADAR zastupan po članu uprave Davidu Gunjeviću


Jedini član uprave, Direktor

UGOVOR O PRAVIMA I OBVEZAMA DIREKTORA

Opće odredbe

U vođenju poslova Direktor je obvezan postupati u skladu s propisima koji su na snazi, osnivačkim aktom i Statutom Društva, donositi plan provođenja utvrđene poslovne politike, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva, donositi potrebne odluke i opće akte, ako to izrijekom nije zakonom ili Statutom društva stavljeno u nadležnost drugog tijela Društva, te poštivati dobre poslovne običaje.

Direktor je dužan organizirati poslovne procese u Društvu i poduzimati sve radnje u svrhu ostvarenja veće dobiti Društva, osiguranja optimalnog stupnja likvidnosti, ostvarenja veće rentabilnosti i promicanja poslovnog ugleda Društva.

Direktor je dužan neposredno, kvalitetno i racionalno rukovoditi Društvom i organizirati njegov rad te osigurati skladno i koordinirano poslovno funkcioniranje svih organizacijskih cjelina Društva.

Ovlaštenja i odgovornosti uprave Društva

Potpisom ovog Ugovora Direktor se obvezuje voditi poslove Društva u interesu i za dobrobit Društva, na način koji se zahtjeva u pravnom prometu, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Direktor je odgovoran za zakonit i pravilan rad Društva, uspješnost poslovanja te za istinitost i pravilnost dokumentacije Društva.

Direktor je ovlašten zastupati društvo samostalno i neograničeno. U obavljanju svojih poslova Direktor će ispunjavati sve dužnosti utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva, unutarnjim aktima Društva kao i ovim Ugovorom.

O poslovanju Društva, a posebno o budućoj poslovnoj politici, rentabilnosti i likvidnosti Direktor je dužan redovito izvještavati Nadzorni odbor.

U realizaciji preuzetih obveza Direktor ima, osim prava utvrđenih zakonom i aktima Društva, sljedeća prava i ovlaštenja u odnosu na poslovanje Društva, kao i poslove koje će obavljati:

- svake godine najkasnije do 1. rujna tekuće godine dostaviti Nadzornom odboru godišnji poslovni plan i plan marketinških aktivnosti za cijelu tekuću natjecateljsku košarkašku sezonu

- svaka tri mjeseca Nadzornom odboru dostaviti prezentaciju sa statusom svih projekata iz odobrenog poslovnog plana

- jednom mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Nadzornom odboru u excel formatu dostaviti popis mjesečnih troškova Društva te na zahtjev Nadzornog odbora naknadno dostaviti pojedine fakture na uvid uz pojašnjenje opravdanosti troška

- jednom mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Nadzornom odboru dostaviti revidiranu cash flow projekciju

- brinuti o pravovremenoj organizaciji smještaja igrača i članova stručnog stožera, prehrani igrača i drugim logističkim troškovima u skladu s planiranim godišnjim budžetom

- unapređenje cjelokupnog marketinga Društva, web-shopa Društva te prodaje sukladno poslovnom planu

- organiziranje na kraju svake natjecateljske sezone ankete među navijačima na uzorku od minimalno 300 ispitanika na temu zadovoljstva stanjem Društva, sportskim rezultatima Društva, imidžu i marketingu.

Direktor se obvezuje da u tijeku jedne natjecateljske sezone, koja se definira kao period od 1. srpnja tekuće godine do 30. lipnja sljedeće godine, neće financijski obvezati Društvo preko iznosa budžeta za pojedinu natjecateljsku sezonu, a budžet predstavljaju sredstva dobivena od Grada Zadra uvećana za prihode od sponzorskih ugovora za svaku pojedinu natjecateljsku sezonu.

Direktor može financijski obvezati Društvo preko iznosa navedenog u prethodnom stavku jedino na temelju prethodnog odobrenja Nadzornog odbora danog za svaki pravni posao posebno.

Direktor se obvezuje obavljati i druge poslove koji predstavljaju dio njegovih obveza sukladno zakonskim propisima, aktima društva i ovim Ugovorom.

Direktor za svoj rad odgovara Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

Plaća i drugi primici, prava i obveze Direktora

Puno radno vrijeme direktora iznosi 40 (slovima: četrdeset) sati tjedno.

Ugovorne strane ugovaraju samostalnost Direktora u određivanju rasporeda radnog vremena, stanke te dnevnog i tjednog odmora u okvirima utvrđenim ovim Ugovorom i unutarnjim aktima Društva.

Direktor ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 25 radnih dana.

Društvo se za ispunjenje njegovih obveza iz ovog ugovora obvezuje Direktoru isplatiti osnovnu mjesečnu plaću u iznosu od ukupno 13.000,00 kuna (trinaest tisuća kuna) neto, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Za sponzorske ugovore koje Direktor dogovori za Društvo pripada mu nagrada od 5% ugovorenog iznosa, koja dospijeva u roku od 30 (slovima: trideset) dana od uplate novčanih sredstava na račun Društva.

Direktor nema pravo na nagradu od 5% iznosa sponzorskog ugovora u slučaju kad voditelj marketinga Društva ili član Nadzornog odbora osigura prvi kontakt s potencijalnim sponzorom Društva te načelno dogovore cijeli posao što uključuje i iznos sponzorskog ugovora.

Naknada troškova, službeni automobil i druge povlastice

Svi dokumentirani troškovi koje Direktor ima u izvršavanju poslova prema ovom Ugovoru bit će nadoknađeni od strane Društva i to posebno:

troškovi službenih putovanja

stvarno nastali troškovi poslovne reprezentacije

članarine u stručnim udruženjima.

Direktor ima pravo na uporabu mobilnog telefona, prijenosnog računala te naknadu troškova interneta koji nastanu u izvršavanju poslova prema ovom Ugovoru, u službene svrhe za vrijeme trajanja Ugovora.

Direktor ima pravo na korištenje poslovne kartice za opravdane, dokumentirane troškove nastale u izvršavanju poslova sukladno ovom Ugovoru.

Direktor ima pravo na korištenje službenog automobila, za vrijeme trajanja Ugovora, u skladu sa unutarnjim aktima društva.

Troškovi službenog putovanja za potrebe Društva, Direktoru će se naknaditi u skladu s zakonskim odredbama i unutarnjim aktima Društva.

U slučaju prestanka funkcije Direktora prije isteka mandata, koji nije izazvan njegovom krivnjom, direktor ima pravo na otpremninu u iznosu od tri mjesečne neto plaće.

Direktor nema pravo na otpremninu u slučaju da je s funkcije koju obavlja smijenjen svojom krivnjom i u slučaju sporazuma o prestanku ovog Ugovora, osim ako je drugačije određeno u sporazumu.

Direktor nema pravo na otpremninu ni u slučaju redovnog isteka Ugovora, odnosno protekom roka iz članka 4. ovog Ugovora.

Ovaj ugovor svaka strana može raskinuti jednostranom odlukom ili izjavom o raskidu koju je obvezna dostavljati drugoj strani preporučenom pošiljkom. Otkazni rok je 30 dana, a počinje teći dan nakon što druga strana primi odluku ili izjavu o raskidu.

Društvo može opozvati Direktora s dužnosti člana uprave-direktora i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Direktor postupi suprotno ovlaštenjima i odgovornosti uprave Društva iz ovog Ugovora, u kojem slučaju Direktoru ne pripada pravo na otpremninu

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Direktora, Direktor je obvezan obavljati poslove i radne zadatke prema ovom Ugovoru u otkaznom roku, osim u slučaju drugačije odluke Društva.

U ime Društva: Predsjednik Nadzornog odbora Ante Rubeša