Na pitanja o stanju stambenog fonda Grada Zadra, dobili smo informacije prema kojima je revizija stanja stanova za 2022. godinu, utvrdila kako Grad Zadar u svom vlasništvu ima 392 stana, različitih namjena i stanja.

Trenutno je 7 praznih stanova, od kojih su 3 stana u neuvjetnom stanju za useljenje, u 2 stana se bespravno nalaze ilegalno useljene osobe te je Grad Zadar pokrenuo odgovarajuće sudske postupke radi njihovog iseljenja. Jedan stan dan je na privremeno korištenje, a jedan stan je rezerviran za smještaj kadra od osobitog značaja za Grad Zadar te trenutno još uvijek nije dodijeljen nikome.

Trenutno 11 stanova u vlasništvu Grada Zadra se nalazi u najmu kod osoba koje se smatraju kadrovima od osobitog značaja za Grad Zadar koji nemaju riješeno stambeno pitanje na drugačiji način pa su u tu svrhu 3 stana dodijeljena Sveučilištu u Zadru za potrebe smještaja njihovog kadra, 3 stana Ministarstvu unutarnjih poslova - Policijskoj upravi zadarskoj, Općoj bolnici Zadar dodijeljena su 3 stana te su 2 stana dodijeljena sportskim klubovima u Zadru za smještaj njihovog kadra.

Prema stanju revizije 2022. godine ukupno 237 stanova u vlasništvu Grada Zada koriste najmoprimci s osnova socijalne kategorije. Ova brojka se mijenja u jednom malom postotku svake godine iz razloga što se događaju situacije da neki korisnik stana premine i onda Grad Zadar taj stan, ukoliko se radi o stanu u dobrom stanju, dodijeli nekom značajnom kadru za Grad Zadar pa na taj način stan promijeni svojstvo te pređe iz socijalnog u kadrovsku kategoriju. Zaštićenih najmoprimaca ima ukupno 67, a zaštićenu najamninu plaćaju socijalni i zaštićeni najmoprimci.

Ukupno 43 korisnika plaća ekonomsku najamninu koja je u određenom postotku veća od zaštićene.

Grad Zadar provodi kontrolu u svojim stanovima sukladno zaduženjima i radnim obvezama djelatnika nadležnog odjela. Prilikom svakog produženja ugovora o najmu stanova odnosno sklapanja novih ugovora o najmu stanova,  uvijek se traži od najmoprimaca dostava dokumentacije koja potvrđuje da oni i dalje ispunjavaju uvjete za najam gradskih stanova u vidu potvrda nadležnih tijela o vlasništvu/posjedu nekretnina, potvrda o prometu nekretnina i dr.

Što se tiče sudskih sporova trenutno se vode dva postupka pred nadležnim sudom, navodi se u službenom očitovanju iz Grada Zadra.