Sveučilište u Zadru u petak je organiziralo edukativnu turu "Ravni kotari: gastronomija - kultura - priroda".

Događanje je organizirano u okviru projekta "TAKE IT SLOW", u kojem Sveučilište u Zadru sudjeluje kao projektni partner. U okviru projekta, Sveučilište je poseban naglasak stavilo na bogatu baštinu Ravnih kotara, a prije svega gastronomsku.

Tura je započela obilaskom vinarije Škaulj, gdje su se sudionici imali priliku upoznati s vrhunskim vinima u proizvodnji vinarije Škaulj. Tura se zatim nastavila prema Zavičajnom muzeju Benkovac, koji je 2022. godine nanovo otvorio svoja vrata u revitaliziranom ruhu. Sljedeća destinacija na ruti bila je vinarija Karaba, gdje je sudionicima bio pobliže objašnjen proces proizvodnje vina i likera, kao i sorte koje se koriste u vinariji Karaba. Sudionici su posjetili i Maškovića Han, spomenik kulture nulte kategorije koji je spojio kulturno-povijesnu građevinu s vrhunskom gastronomijom. Edukativna tura završila je posjetom vidikovcu Kamenjak, gdje su sudionici uživali u prekrasnom pogledu na Park prirode Vransko jezero.

S obzirom na to da se projekt "TAKE IT SLOW" bliži svome kraju, u okviru posjete Maškovića Hanu organizirana je i konferencija za medije, prilikom koje su predstavljeni ključni rezultati projekta "TAKE IT SLOW".

Na konferenciji za medije rezultate projekta su predstavili: izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić, doc. dr. sc. Tomislav Klarin i dr. sc. Gabrijela Vidić.

Sveučilište u Zadru imalo je značajnu ulogu u provedbi projektnih aktivnosti, među kojima se posebice ističu: organizacija niza inovativnih događanja za javnost usmjernih edukaciji o potencijalima razvoja gastro turizma na području Ravnih kotara; organizacija prekograničnih online radionica na temu pametne specijalizacije u zelenom, slow i održivom turizmu na kojima je sudjelovalo ukupno 205 sudionika; organizacija studijskog putovanja u Baskijski kulinarski centar za predstavnike projektnih partnera i njihove lokalne dionike; organizacija ciklusa radionica za edukaciju o certifikatima o ekološkoj poljoprivredi i proizvodnji, njihovim koristima i načinima na koje se oni ostvaruju na kojima je sudjelovalo ukupno 102 sudionika; osiguranje stručne pomoći u ostvarenju certifikata u ekološkoj poljoprivredi i proizvodnji za 3 lokalna OPG-a; provedba analize stanja mjesta baštine, proizvoda i usluga Ravnih kotara; razvoj metodologije i predloška za procjenu stanja i niz elemenata strateškog okvira za diverzifikaciju turističke ponude i inovaciju; pružanje stručne pomoći u definiranju 5 instrumenata politike za diverzifikaciju prekogranične turističke ponude temeljene na prirodnoj i kulturnoj baštini; razvoj sustava nadzora za okvir pametne specijalizacije; pružanje stručne pomoći u definiranju mjera testiranja za podršku inovativnim prekograničnim proizvodima i uslugama temeljenima na prirodnoj i kulturnoj baštini; izrada pametnog akcijskog plana pilot područja kao operativnog dokumenta za implementaciju strateškog okvira; provedba istraživanja s ciljem prikupljanja podataka na bazi mišljenja različitih relevantnih dionika prakse i načelnika općina Ravnih kotara o mogućnostima za razvoj turizma na području Ravnih kotara, kao i o snagama i slabostima eno-gastronomske ponude te prilikama za razvoj specifičnih turističkih proizvoda u Ravnim kotarima te pružanje stručne pomoći ostalim partnerima u provedbi vlastitih tematskih znanstvenih istraživanja.

Osim navedenih rezultata, u čijoj je realizaciji Sveučilište u Zadru imalo ključnu ulogu, u okviru projekta "TAKE IT SLOW" ostvaren je i niz drugih vrijednih postignuća, kao što su: organizacija stručne konferencije na kojoj su predstavljeni primjeri dobre prakse za održive, pametne i kulturne proizvode i usluge u jadranskom turizmu; organizacija studijskog putovanja na Baltik za predstavnike projektnih partnera kao prilike za učenje o primjerima rješenja upravljanja maritimnim prekograničnim destinacijama u skladu sa specifičnim ciljevima projekta; uspostava prekogranične platforme koja predstavlja mrežu za omogućavanje komunikacije i suradnju između dionika u privatnom, znanstvenom i javnom sektoru koji su angažirani u turizmu u prekograničnom području; izrada marketing plana/toolkit-a s primjerima dobre prakse za prekogranični destinacijski marketing; provedba istraživanja na temu baštine vezane uz gastronomiju Stona i Pelješca; provedba istraživanja na temu razine interesa i svijesti o prirodnoj i kulturnoj baštini te ulozi turizma u održivom razvoju pilot područja regije Emilia-Romagna; uspostava virtualnog muzeja "Kuća kaštela" u Momjanu; uspostava signalizacije za niz atrakcija na području regije Veneto i još mnogo toga.

Projekt "TAKE IT SLOW" u realizaciji projektnih aktivnosti veliku važnost stavlja na interakciju i povratne informacije dobivene od različitih skupina dionika iz javnog, privatnog i znanstvenog sektora. To je posebice izraženo kroz kontinuiranu suradnju i savjetovanje s grupama lokalnih dionika iz prakse sačinjenih od dionika koji su na različite načine uključeni u turističke lance vrijednosti (pružatelji smještaja, putničke agencije, lokalni proizvođači, i sl.).

Projekt TAKE TI SLOW - "Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow" - strateški je projekt koji se izvodi u okviru operativnog programa INTERREG Italija - Hrvatska 2014. - 2020. Ukupno trajanje projekta je od 1. lipnja 2020. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a uz Sveučilište u Zadru, partneri na projektu su još Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Istarska županija, PROMOTURISMFVG, Regija Veneto - Odjel za turizam, Regija Emilia-Romagna, Razvojna agencija Regije Marche, Regija Abruzzo, Regija Molise, Javni teatar Apulije - Regionalni konzorcij za umjetnost i kulturu te Regija Apulija.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.764.695,71€, pri čemu Sveučilište u Zadru ima proračun od 260.034,00€.