Osnovna škola Krune Krstića (PŠ Ploča) u sklopu uređenja okoliša dobila je i kišne vrtove. Pametni sustavi odvodnje, odnosno kišni vrtovi su suvremeno građevinsko rješenje koje funkcionira na principu upojnih bunara koji zadržavaju veće količine vode, a tu su naravno i biljke koje imaju veliku moć upijanja. Na taj način sprečavaju poplave uzrokovane velikom količinom oborina koje padnu u kratkom vremenu.

Povodom uređenja vrtova u školi pripremljen je program za učenike, ali i partnere u projektu: Grad Zadar, Zadarsku županiju i agenciju Zadra Nova. Gradonačelnik Dukić je zajedno s djecom posadio i jedno stablo masline, kao dio uređenja novog vrta.

- Odmah nakon završetka radova na školi krenuli smo sa projektiranjem i uređenjem okoliša. Napravili smo projektnu dokumentaciju za kišne vrtove za školu i Vruljicu. Financiranje se osiguralo kroz suradnju grada, županije i ZADRA NOVE. Iskoristili smo priliku financiranja iz EU fondova. Danas se više od 70% svih javnih investicija u Hrvatskoj ostvaruje iz EU fondova i to je prilika koju Zadar i Hrvatska moraju iskoristi što bolje. Fokus ovog mog mandata su izgradnja škola i vrtića te obrazovanje. Iz plana za Opravak i otpornost osigurali smo financiranje za dva vrtića vrijednosti preko 50 milijuna kuna: jedan na Smiljevcu, drugi na Voštarnici, a pripremamo i izgradnju novog vrtića u Diklu, kazao je Dukić dodavši kako je u pripremi i natječaj za nove škole te da do kraja mandata želi osigurati izgradnju novih škola i svu djecu u jednoj smjeni.

Agencija ZADRA NOVA vodeći je partner u projektu STREAM koji se financira u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.

U projektu sudjeluje ukupno 21 institucija, devet s hrvatske i 12 s talijanske strane Jadranskog mora, od kojih je 15 u ulozi projektnog partnera, a pet u ulozi pridruženog partnera. Agencija ZADRA NOVA vodeći je partner u projektu. Projekt je s provedbom započeo 1. travnja 2020. i trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9,4 milijuna eura, a od toga udio Agencije ZADRA NOVA iznosi 1,1 milijuna eura.

Uz izgradnju kišnih vrtova, projekt uključuje i brojne druge aktivnosti, kao što su: izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava na projektnom području; priprema Plana upravljanja rizikom od poplava na projektnom području; opremanje operativnih snaga stožera civilne zaštite Zadarske županije, točnije nabava protupoplavne opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadar; razvoj radio-komunikacijskog sustava za Stožer civilne zaštite; radionice za podizanje svijesti javnosti i dionika o opasnosti od poplava, pravilnom postupanju u slučaju poplava te mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se u što je moguće većoj mjeri spriječile poplave; te projektiranje novih pametnih sustava odvodnje.