Nedovoljan broj prijavljenih za članove Etičkog povjerenstva u Gradskom vijeću Grada Zadra na natječaju koji je izašao u studenom prošle godine, nagnao je Odbor za izbor i imenovanje da ponovi Javni poziv za prijave potencijalnih kandidata.

Prijavu za člana Etičkog povjerenstva, radnog tijela koje odlučuje u drugom stupnju povodom prigovora na prvostupanjske odluke Gradskog vijeća o povredama Kodeksa, mogu podnijeti svi zainteresirani građani s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, ali za to moraju ispunjavati određene uvjete.

Kako je navedeno na službenim stranicama Grada Zadra, za članove Povjerenstva biraju se osobe "nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u Gradu Zadru". Kao kandidati, ne mogu se prijaviti osobe koje su članovi političke stranke ili se bave političkom djelatnošću.

Prijava se podnosi putem obrasca koji je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Grada Zadra ili u pisarnici Grada Zadra, i to osobnom predajom, poštom ili e-mailom sve do 14. ožujka 2023. godine.

Odbor za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave te predložiti Gradskom vijeću imenovanje predsjednika i ostala četiri člana Etičkog povjerenstva.

Prijave kandidata koje su pristigle po Javnom pozivu za članove Etičkog povjerenstva Grada Zadra koji je raspisan 8. studenog 2022., ne trebaju se ponovno podnositi i automatski ulaze u razmatranje s prijavama koje će pristići po ponovljenom Javnom pozivu.

Mali odjek građana za ovo novo radno tijelo osnovano temeljem Zakona o sprečavanju sukoba interesa, zabilježen je i u natječaju Zadarske županije koji je zbog malog broja zainteresiranih građana produžen na čak dva mjeseca, odnosno 60 dana.