Na Gradsko vijeće u petak donijet će se prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini". Područje obuhvata ovog plana odnosi se na neizgrađeni prostor jugozapadno od Ulice Hrvatskog Sabora, na kojemu bi trebao niknuti nogometni kamp. Naručitelj plana je ŠC Višnjik, koji nakon njegovog donošenja može od države zatražiti zemljište.

Postupak donošenje UPU-a ovog područja, kojim se želi primarno definirati izgranja otvorenih sportskih terena, pokrenut je odlukom GV-a iz 2019. godine. U zoni sportsko-rekreacijske namjene pored izgradnje i uređenja sportskih terena i rekreacijskih zelenih površina, moguća je i gradnja otvorenih i zatvorenih rekreativnih i sportskih građevina (tribine, sportske dvorane i sl.) s pratećim sadržajima (svlačionice, spremišta rekvizita, prateći smještajni, uredski i uslužno-ugostiteljski prostori, tehničko-servisne građevine i sl.) u funkciji osnovne namjene. U ovoj zoni moguće je izvoditi i radove na komunalnoj infrastrukturi, uređenju površina i parkirališta.

Jedan od glavnih sadržaja trebalo bi biti nogometno igralište s atletskom stazom, čime bi se stvarali uvjeti za igranje nogometa u višim ligama, budući da je stadion na Stanovima odavno neuvjetan. Na provedenoj javnoj raspravi vijećnicu Marjanu Botić zanimalo je hoće li unutar atletske staze biti osiguran prostor za bacačke sportove, na što joj je arhitekt Šime Ljubičić iz D&Z odgovorio da prikazano rješenje nije obavezno već se samo napravila analiza mogućih sadržaja. Unutar atletske staze smjestili su standardno nogometno igralište kao sportski sadržaj koji prostorno zauzima najviše mjesta, a infrastrukturu su smjestili obodno da se prostor može slobodno koristiti za potrebe sporta, ovisno o potrebama.

Kako će se razni sadržaji u prostoru izgraditi u dužem vremenskom razmaku, i na temelju posebnih programa realizacije, kao polazišne površine određeno je 0,69 ha za zatvorene građevine osnovne namjene s pratećim sadržajima, oko 4 ha površina za uređenje sportskih terena, 1,38 ha zelenila, 0,82 ha parkirališta i manipulativnih površina te 250 garažnih i parkirališnih mjesta. Za sve građevine unutar zone R2 dopušta se mogućnost izgradnje podzemnih etaža.

Prijedlog dispozicije sportskih terena, prikazan u grafičkom dijelu Plana, informativnog je karaktera, te će se detaljno utvrditi projektnom dokumentacijom za pojedine zahvate u prostoru.