Na mrežnim stranicama Zadarske županije objavljeno je savjetovanje s javnošću o Planu razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 17. studenoga do 20. prosinca 2021. godine.

Plan razvoja Zadarske županije temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Zadarsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.

Planom razvoja Zadarske županije utvrđuje se srednjoročna vizija, prioriteti i ciljevi razvoja Zadarske županije te drugi obvezujući elementi sadržaja srednjoročnih akata strateškog planiranja na područnoj (regionalnoj) razini propisani zakonom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 123/17), Županijska skupština Zadarske županije donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (KLASA: 302-02/19-2/4, URBROJ:2198/1-02-19-4, od 31. listopada 2019. godine) te je ovlastila regionalnog koordinatora Javnu ustanovu Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za izradu i koordinaciju Plana razvoja.

Ciljevi koji se žele postići savjetovanjem s javnošću su upoznavanje zainteresiranih korisnika o sadržaju Plana.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Plana na službene web stranice Zadarske županije s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom obliku dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Poziv na savjetovanje s pratećim dokumentima je dostupan na poveznici.