U blagajnu Grada Zadra trebao bi biti uplaćeno 2.009.575,53 kuna komunalnog doprinosa koji je ove godine planiran na iznos od 58 milijuna kuna.

Rješenje na dva milijuna kuna doprinosa u Odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo   upućeno je investitoru BMP - L Zadar d.o.o za gradnju Lidl trgovine s parkiralištem. Iako na oznaci gradilišta piše da je Lidl investitor koji je ishodio građevinsku dozvolu u svibnju ove godine, pa izmjene te dozvole u kolovozu, obveznik komunalnog doprinosa je novi vlasnik terena uz Murvičku.

U odgovoru na novinarski upit nadležnog odjela su naveli kako je komunalni doprinos razrezan i primijenjena odredba članka 89. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Kad smo pitali na koji iznos, naknadno je rečeno kako je „na zahtjev prijašnjeg obveznika došlo do primjene odredbe članka 89. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Predmetno je rješenje, po pravomoćnost, dostavljeno UO za financije radi preknjiženja obveze, rekli su na pitanje o tome je li i uplaćen.

Pitali smo i koja će namjena biti tog komunalnog doprinosa, očekujući da bi se on mogao utrošiti u konačnu obnovu Murvičke ulice. Ali dobili smo općeniti odgovor da se doprinos koristi za "financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture, a u tu svrhu ide i taj iznos"., naveli su iz nadležnog odjela.

Put Murvice ipak treba potrošiti do kraja, dok se na toj lokaciji ne izgradi još 175 stanova, koliko je predviđeno izmijenjenim planom uređenja.

Primjena zakona 89. Zakona o komunalnom gospodarstvu upućuje na to da je na toj lokaciji već bila građevina, pogodni kemijsko-prerađivačke industrije, pa je plaćana razlika u kubikaži.

Preciznije, ta zakonska odredba ovako glasi:

„Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.