Grad Obrovac zapošljava administrativnog tajnika na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u službu: srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 13. listopada.