Nakon pandemije koronavirusom stekli su se uvjeti za održavanje izvještajne sjednice Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije na kojoj su usvojena Izvješća o radu Komore te Godišnje financijsko izvješće Komore za 2019. godinu.

Ovoj sjednici prethodila je sjednica Nadzornog odbora Komore te sjednica Upravnog odbora Komore radi pripreme za sjednicu Skupštine. Skupštini je nazočila većina njezinih članova zajedno sa članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore te tajnicama pripadajućih udruženja obrtnika, a vodio ju je predsjednik Komore Stjepan Knežević, izvijestili su iz Obrtničke komore.

Na početku sjednice Skupštine konstatirano je da je po zaključku Nadzornog odbora Obrtnička komora poslovala u skladu sa zakonskim odredbama za neprofitne organizacije te u skladu sa Poslovnim i Financijskim planom Komore za 2019. godinu.

Sukladno previđenom Planu za 2019. godinu te kadrovskim promjenama koji su provedeni u 2018. godini radi racionalizacije poslovanja odnosno upravljanja financijskim sredstvima, Komora je u 2019. godini umanjila rashode za 10,6%. U strukturi troškova najveće umanjenje je bilo na području rashoda za radnike i to za 35,2%, dok je s druge strane porastao izdatak naknada za obavljanje aktivnosti za 31,9 %. To je ujedno bio i cilj reforme u organizaciji rada i aktivnosti provedenih tijekom 2018. godine. Postignut je učinak u većoj aktivnosti radnih tijela komore - cehova, njihovoj većoj angažiranosti a time i rješavanje stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove Komore.

U 2019. godini ostvaren je pozitivan financijski rezultat za 175.161,00 kn.

Izvješće o radu Komore za 2019. sadržavalo je opširan prikaz svih aktivnosti upravnih tijela Komore, radnih tijela odnosno cehova Komore i Komorskog ureda. U raspravi u kojoj su najvećim dijelom, sudjelovali članovi Skupštine te predsjedavajući, protekla je sa pozitivnim osvrtom na aktivnosti Komore u proteklom razdoblju imajući u vidu dostatnu raspoloživost financijskih sredstava.

Usvajanjem Izvješća o radu Komore i financijskog izvješća predsjedavajući je dao kratki osvrt i na brojčano stanje obrtništva u Zadarskoj županiji. Prema pokazateljima, Zadarska obrtnička komora, u razdoblju od 31.05.2019. do 31.05.2020. godine povećala je broj svojih članova za 70 u apsolutnom broju, odnosno u tom periodu otvoreno je 386 obrta, a zatvoreno 316. U strukturi obrta, najveće povećanje obrta bilo je u uslužnim zanimanjima ( intelektualnim, IT, usluge popravka, usluge čišćenja, njega tijela i sl), dok je najveći pad u sektoru ugostiteljstva, a potom trgovine.