Na inicijativu Ceha intelektualnih usluga, Udruženje obrtnika Zadar organiziralo je besplatni seminar na temu Kako smanjiti porezne obveze i druge troškove poslovanja obrta za svoje članove obrtnike.

Seminar je održan u prostorijama COIN coworkinga. Predavač na seminaru bila je Đurđica Mostarčić, savjetnica za financije, te ujedno i Predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Seminar na ovu temu Udruženje obrtnika organizira prvi put u namjeri da svojim članovima omogući da na što dostupniji i jednostavniji način dođu do važnih informacija vezanih za porezne obveze i troškove koji se javljaju u njihovom poslovanju.

Na seminaru su obrađene sljedeće teme:
 Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada (troškovi prijevoza, dnevnice, prigodne nagrade, potpore, stipendije, naknada u slučaju smrti i dr.)
 Putni nalozi - obračun i pokrivanje troškova;
 Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i korištenje poslovnog automobila u privatne svrhe
 Troškovi reprezentacije (priznati troškovi poslovnih poklona i radne odjeće)
 Donacije
 Porez na dodanu vrijednost (PDV) - kada se odlučiti za ulazak u PDV
 Obračun plaće
 Oslobođenje od plaćanja doprinosa na zdravstveno osiguranje (za mlade do 30 godina)
 Državni poticaji na dobrovoljnu mirovinsku štednju
 Državna potpora za obrazovanje - olakšica za edukaciju radnika
 Ugovor o djelu i autorski ugovor - kada se mogu koristiti?
 Paušalni obrt uz drugi posao (puno/nepuno radno vrijeme)
 Pozajmice fizičke osobe obrtu i pozajmice obrta fizičkoj osobi
 Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe
 Inventura, manjkovi, opraštanje dugova
 Amortizacija dugotrajne imovine

Kvaliteti seminara značajno je pridonijela interaktivna metoda predavanja koja je omogućila uključivanje u raspravu svih sudionika.
Broj zainteresiranih sudionika bio je velik te je seminaru prisustvovalo preko 90 sudionika.
Upravo zahvaljujući navedenom, Udruženje obrtnika Zadar nastavit će s organizacijom ovakvih i sličnih seminara za koje članovi iskažu interes.