U sklopu projekta „STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije" nositelja Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE osnovan je Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala. Ovaj 20 mjeseci dug projekt vrijedan je 42.611,10 eura od čega 29.849,08 eura sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osnivanje i uspostava Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala jedna je od ključnih aktivnosti projekta. Centar će djelovati kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE te će predstavljati institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije kojeg čine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje -Područni ured Zadar.

Centar će po osnivanju preuzeti poslove Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije te će obavljati aktivnosti vezane za poticanje, pripremanje, implementaciju, praćenje i evaluaciju projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, a koje ujedno proizlaze iz rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije.

Centar bi trebao osiguravati jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije. Osim toga djelovat će i kao operativno tijelo koje pridonosi stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju mjera koje doprinose povećanju stope zaposlenosti i razvoju ljudskih potencijala na području Zadarske županije te će svojim radom doprinijeti pripremi projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskog socijalnog fonda i ostalih strukturnih fondova EU te ostalih izvora financiranja.