Ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Zadar Marko Buljat raspisao je natječaj kojim se traži 5 djelatnika.

Na određeno puno radno vrijeme primaju se dvije medicinske sestre, dvoje psihologa te jedan vozač.

Uz pisanu prijavu zainteresirani kandidati moraju dostaviti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana. Rok za prijavu je 8 dana računajući od 2. lipnja, kada je natječaj objavljen u Narodnim novinama.