Uz vođenje različitih aktivnosti s prvenstvenim ciljem zaštite prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije Natura Jadera priprema i provodi europske projekte kako bi dodatno osigurala sredstva, infrastrukturu, edukaciju te promociju zaštićenih područja i područja ekološke mreže kojima upravlja.

- Njezina su zaduženja zaštita prirodnih vrijednosti, osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja), utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring), sprječavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor), promocija, edukacija te stvaranje uvjeta za odmor i razonodu u zaštićenim područjima, rekla nam je mr. sc. Morana Bačić.

Trenutno se provodi jedan od važnijih i većih projekata, koji će dugoročno olakšati provođenje većine aktivnosti na kojima je Javna ustanova Natura Jadera i inače angažirana. Projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 započeo je na proljeće 2020. godine, a traje do prosinca 2022. godine. Ukupna je vrijednost projekta 186.497.150,36 kuna, od čega je 158.503.452,80 kuna financirala Europska unija.

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju preuzela obvezu uspostave ekološke mreže Natura 2000, koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih u dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. Tako ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 38 područja za ptice i 745 područja za zaštitu ugroženih vrsta i staništa, što je oko 37 posto kopnenog teritorija i 16 posto obalnog mora. Nakon što je Europska komisija usvojila ta područja, najkasnije u razdoblju od šest godina potrebno je uspostaviti ciljeve očuvanja te mjere očuvanja za svako područje.

Cilj je projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 izradom planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja njihovom edukacijom i opremanjem.

U sklopu ovog projekta Natura Jadera će izradit 15 planova upravljanja koji će obuhvatiti 37 područja ekološke mreže i četiri zaštićena područja.

Izrada planova upravljanja kroz participativni proces planiranja

Planovima upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 definirat će se aktivnosti za provedbu mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa. U sklopu ovog projekta predviđa se izrada nacrta planova upravljanja za najmanje 40 posto područja ekološke mreže u Hrvatskoj, što je oko 100 planova upravljanja za najmanje 200 područja RH.

U sklopu projekta osigurat će se vozila te plovila za potrebe javnih ustanova koje su suradnici na projektu. U projektu sudjeluje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te 40 javnih ustanova radi suradnje s dionicima, nadzora područja i drugih potreba.

Za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000 nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode, te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, koji su ujedno i suradnici na projektu. Javna ustanova Natura Jadera treba do kraja 2022. godine donijeti 15 planova upravljanja za čak 37 područja ekološke mreže i četiri zaštićena područja. Pod upravljanjem Nature Jadere je 86 područja ekološke mreže, što obuhvaća čak 50 posto kopnenog dijela Zadarske županije i veliki dio mora.

Iznimno uspješna prva dionička radionica održana je u rujnu ove godine u Ninu u procesu izrade Plana upravljanja Bokanjačkim blatom. Ovaj plan upravljanja obuhvaća istoimeno područje ekološke mreže značajno za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova. Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Vigensa d.o.o., Grada Nina, TZ-a grada Nina, Hrvatskih voda, Vodovoda d.o.o., stručnjaci za izradu plana upravljanja Zadruge Granum Salis te članovi radne skupine za planiranje Javne ustanove Natura Jadera.

Sljedećeg dana, 24. rujna, u Domu kulture u Ninu održana je i prva dionička radionica u procesu izrade Plana upravljanja Ninskim zaljevom i pridruženim područjima. Plan upravljanja obuhvaća šest područja ekološke mreže značajnih za očuvanje vrsta i stanišnih tipova, od kojih su dva vezana uz morska staništa, Ninski zaljev i Ljubački zaljev, dok ostala područja obuhvaćaju obalni pojas i kopno: Privlaka - Ninski zaljev - Ljubački zaljev, uvala Plemići, Solana Nin te Ninski stanovi - livade. Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, Službe inspekcijskog nadzora zaštite prirode pri Državnom inspektoratu, Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije, Županijske lučke uprave, Grada Nina, Općine Vrsi, TZ-a Zadarske županije, TZ-a grada Nina, TZM-a Zaton, TZO-a Privlaka, TZO-a Ražanac, TZO-a Vrsi, Mjesnog odbora Ljubač, Mjesnog odbora Nin, Solane Nin d.o.o., Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, stručnjaci za izradu plana upravljanja Zadruge Granum Salis te članovi radne skupine za planiranje Javne ustanove Natura Jadera.

Za svako područje obuhvaćeno planom upravljanja vodila se rasprava o trenutnom korištenju prostora, uočenim promjenama u proteklom razdoblju te smjeru upravljanja u kojem se želi ići u budućnosti.

Ravnatelj Javne ustanove Natura Jadera Damir Perić, mag. ing. rezimirao je stanje na terenu vezano uz projekt Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000:

- Do ovog trenutka uspješno je započela realizacija dvaju planova upravljanja. Prvi plan obuhvaća Bokanjačko blato, a drugi je nešto širi i odnosi se na čak šest područja: uvalu Plemići, Privlaku - Ninski zaljev - Ljubački zaljev, Ninske stanove - livade, Solanu Nin, te na Ninski zaljev i Ljubački zaljev. Sljedeće područje koje se upravo priprema je Karišnica i Bijela, a uskoro počinje i priprema područja Ravnih kotara, Benkovca, Bruvna i Bulja. 

- Želimo istaknuti važnost odaziva lokalnih dionika na radionice i edukacije, kao i važnost razmjene informacija za svako specifično područje kako bi se daljnje mjere mogle sustavno donositi na temelju stvarnih situacija i potreba. Važna je sinkronizacija očuvanja prirodnih staništa i prirodnih vrsta s potrebama poljoprivrednika i stočara na terenu. Na temelju ovakvih saznanja stvara se i baza podataka koja može služiti za daljnje povlačenje sredstava iz europskih fondova.

Izrada planova za upravljanje velik je i kompliciran posao jer je potrebno sagledati cijelu sliku raznih utjecaja različitih aktivnosti na specifične vrste i staništa na tim područjima zbog kojih su i proglašena ekološkom mrežom. Posebno je važno uključiti sve relevantne dionike i povećati razinu svijesti šire javnosti o važnosti očuvanja ekološke mreže Natura 2000. Promjenom negativnih stavova i ponašanja dionika i javnosti osiguravaju se trajne i pozitivne promjene u očuvanju prirode.