Gotovo dvije godine otkako je Ivana Kulaš podnijela ostavku na to mjesto, raspisan je natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice grada Biograda na Moru.

Kandidati za čelnog čovjeka biogradskog turizma moraju ispuniti sedam uvjeta. Uz završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje se tražila ta diploma. Uvjeti su i aktivno znanje jednog svjetskog jezika i rada na računalu, a Turističkom vijeću kandidati moraju dostaviti i prijedlog svog programa rada turističke zajednice za iduću kalendarsku godinu. Stručni ispit je poželjan, no ako ga nemaju, mogu ga položiti u roku od godinu dana. U zamolbi potrebno je dostaviti i izvod iz kaznene evidencije, kojim se dokazuje da kandidatu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 29. listopada.

Do izbora novog direktora tu funkciju obnaša gradonačelnik Ivan Knez, koji je i predsjednik Turističkog vijeća. Nakon ostavke Ivane Kulaš, biogradski gradonačelnik je za Zadarski list izjavio kako će natječaj objaviti "tko zna kad", bez obzira što je moguće da će se, kao i ranije, špekulirati da direktorsko mjesto čuva za sebe, do izbora u svibnju 2021.