U najnovijem broju stručnog časopisa Acta Medica Croatica objavljen je rad "COVID-19: Naša terapijska iskustva" kojeg potpisuju poznati zadarski liječnici Vedrana Terkeš, Miro Morović, Neven Birkić, Edi Karuc, Marija Perić Bešlić i Anela Tolić.

Istraživanje je obuhvatilo 31 pacijenta koji su bili hospitalizirani u razdoblju od 10. ožujka do 9. svibnja kada je u Zadarskoj županiji bilo registrirano 85 osoba s pozitivnim nalazom na SARS-Cov-2.

- U 27 bolesnika kao početna terapija primijenjen je klorokin, a u 3 kombinacija lopinavir/ritonavir. Petero bolesnika iz skupine liječenih klorokinom premješteno je u JIL zbog progresije bolesti i potrebe za mehaničkom ventilacijom, a troje od njih liječeni su tocilizumabom, s dobrim terapijskim ishodom u svih. Rezultati liječenja naših bolesnika upućuju na potrebu ranog uključivanja klorokina u terapijski protokol COVID-19 infekcije, ali i ranijeg uključivanja tocilizumaba u terapiju teških bolesnika, kako bi se spriječila progresija bolesti, navodi se u radu zadarskih liječnika kojim je potvrđen dobar učinak navedena dva lijeka.

Liječnici Opće bolnice Zadar podsjećaju kako je iznenadna pojava epidemije koronavirusne bolesti zatekla je zdravstvene sustave širom svijeta potpuno nespremne, i svi terapijski pokušaji liječenja bolesti danas su još uvijek na razini kliničkih ispitivanja ili empirijskih terapija, pa su i terapijski ishodi različiti.