Za 10 dana vruću fotelju direktora Čistoće, koja mora pronaći alternativnu lokaciju za zabrinjavanje otpada nakon odluke o skorom zatvaranju deponija na Diklu, preuzet će John Ivan Krstičević. Njega je na to mjesto imenovala Skupština kojom je predsjedao gradonačelnik Zadra Branko Dukić, unatoč višekratnim upozorenjima i mišljenjima Državnog ureda za reviziju kako direktore trgovačkih društava treba imenovati na temelju javnog natječaja, a ne odlukom gradonačelnika.

U posljednjom takvom izvješću o radu nadzornih odbora, objavljenom početkom ove godine, navedeno je kako tri trgovačka društva u gradskom vlasništvu - Čistoća, Nasadi i Odvodnja, nisu ispunila preporuke dane u prethodnoj reviziji. Čistoća i Odvodnja nisu provele ni jednu od tri dane preporuke, dok su Nasadi jednu proveli, a jednu nisu.

Preporuka za Čistoću donesena je nakon izbora direktora u odlasku Dragana Maračića 2016. godine. U njoj se navodi kako je Skupština društva, koju čini 18 predstavnika gradova i općina koji imaju udjele u društvu, imenovala direktora bez provedenog javnog natječaja, te da je potrebno pratiti provedbu preporuke. Nakon imenovanja Krstičevića jasno je da će i u sljedećoj reviziji Grad dobiti istu ocjenu. Čistoći su preporučili izbor osoba koje će voditi poslove društva putem javnog natječaja, održati raspravu na Nadzornom odboru o primjerenosti visine primitaka uprave te radi postizanja veće transparentnosti birati neovisnog vanjskog revizora putem javnog natječaja. Neovisni vanjski revizor izabran je bez provedenog javnog natječaja na temelju tri prikupljene ponude, navodi se u izvješću.

Za Odvodnju je također navedeno kako je Skupština koju čini jedan član (gradonačelnik) u listopadu 2018. imenovala direktora bez provedenog javnog natječaja. Grgo Peronja 2017. je imenovan za vršitelja dužnosti, nakon odlaska dotadašnjeg direktora Ante Josipa Šikića za direktora virske komunalne tvrtke, da bi ga godina dana kasnije gradonačelnik potvrdio za novog direktora. Ni u Odvodnji nisu proveli preporuke o raspravi o primjerenosti visine primitaka uprave, a niti neovisni vanjski revizor nije biran putem javnog natječaja.

Nadzorni odbor Nasada pod vodstvom Tomislava Korone jedini je proveo preporuku o održavanju rasprave o primjerenosti visine primitaka uprave. No kao u Čistoći i Odvodnji, bivši direktor Lenko Ugrinić na to je mjesto imenovan odlukom gradonačelnika, baš kao nedavno i njegov nasljednik Josip Krnčević.

Iako nisu proveli preporuke, Državni ured za reviziju je ocijenio da su u ovim društvima nadzorni odbori učinkovito nadzirali vođenje poslova trgovačkih društava. U istoj reviziji obrađeni su biogradska Bošana i Vir održavanje - Virani su od 13 preporuka proveli 7 te je rad Nadzornog odbora ocijenjen zadovoljavajućim uz potrebna poboljšanja, dok je Bošana od 14 danih preporuka provela 10, uz ocjenu kako nadzorni odbor nije učinkovito nadzirao vođenje poslova te su potrebna značajna poboljšanja.