Nakon nedavnog otvaranja novoizgrađene moderne zgrade Centra za socijalnu skrb u Biogradu, vrijedne 5,2 milijuna kuna, došlo je vrijeme i za izbor novog ravnatelja ove ustanove, ili starog ako se na natječaj javi dosadašnja ravnateljica Ivana Zrilić.

Za ravnatelja može biti izabran kandidat kojia ima završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi, položen stručni ispit i sl. Ravnatelja ili ravnateljicu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine. Obavljanje ravnateljske dužnosti u prethodnom mandatu nije zapreka za javljanje na novi natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Biograd na Moru u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 21. rujna.