Grad Zadar raspisao je javni natječaj za prodaju pet nekretnina, od čega tri pripadaju katastarskoj općini Crno.

Prema pregledu u katastru, riječ je o neplodnim zemljištima/grobnicama. Početna cijena ista je za sve tri čestice i iznosi 75,35 EUR-a/m2, a površine su 500 m2 (2144/214), 500 m2 (2144/218) te 856 m2 (2144/221).

Druge dvije čestice na prodaji nalaze se u katastarskoj općini Zadar. Površina od 180 m2 (116/180 dijela čest.zem. 6829 k.o.), s početnom cijenom od 100 EUR-a/m2, nalazi se uz Ulicu Andrije Kačića Miošića, dok peta nekretnina čini 37 m2 čestice sveukupne površine 802 m2 u Kaljskoj ulici.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, 19. lipnja. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine