Županijski sud u Bjelovaru odbio je žalbu državnog odvjetnika i Grada Paga na presudu Općinskog suda u Zadru, kojom su trgovačko društvo Fidal d.o.o. Rijeke i njegov zastupnik oslobođeni za dva kaznena djela prijevare u gospodarskom poslovanju.

Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je investitor Grad Pag bio dužan kontrolirati točnost zbroja pojedinih stavki iz troškovnika pristiglih ponuda na natječaj za adaptaciju i rekonstrukciju Kneževog dvora u Pagu, dok je financijski vještak decidirano naveo da se kod troškovnika iz ponude optuženika radilo o pogrešnom izračunu u okviru dopuštenih 5% prema Zakonu o javnoj nabavi.

Nesporno je da je Povjerenstvo Grada Paga za provedbu natječaja sve pristigle ponude istodobno otvaralo pa je samo po sebi jasno da prvooptuženik u trenutku slanja svoje ponude nije bio upoznat sa troškovnicima ostalih ponuditelja pa da bi, kako ga se tereti, namjerno umanjio ukupan iznos svoje ponude i time doveo u zabludu Povjerenstvo Grada Paga, koje je odbilo važeću i stvarno najpovoljniju ponudu Trgovačkog društva Međimurje Inženjering d.d. Čakovec.

Imajući uz to u vidu da je prema iskazima ispitanih svjedoka i obrani Grad Pag zatražio od Fidala da zbog matematičke greške u troškovniku aneksom ugovora smanji jediničnu cijenu radova prema podnesenom troškovniku, na što su optuženici pristali, nesporno je da vezano za radove na rekonstrukciji Kneževog dvora u Pagu nije stekao nikakvu nepripadnu imovinsku korist, niti je Grad Pag bio oštećen.

Iz iskaza svjedoka Josipa Babelija, kao nadzornog ineženjera, kao i iz iskaza direktora Komunalnog društva Pag d.o.o. Ante Fabijanića, nesporno proizlazi da je investitor uređenja gradske rive u Pagu bio Grad Pag, koji je to prenio na Komunalno društvo Pag d.o.o., dok je glavni izvođač radova bilo trgovačko društvo Fidal d.o.o., za koje je Komunalno društvo Pag bio jedan od podizvođača. Babeli je decidirano naveo da su radove izvršili i Komunalno društvo i Fidal, tako da ni kod uređenja gradske rive trgovačko društvo Fidal d.o.o. nije steklo nikakvu protupravnu imovinsku korist, niti je Grad Pag bio oštećen.

Stoga su neprihvatljivi žalbeni navodi državnog odvjetnika da je Fidal obračunao i naplatio radove gornjeg postroja kolničke konstrukcije gradske rive, koje je već ranije obavilo i na temelju privremenog računa naplatilo komunalno društvo Pag.