Nakon presude Visokog upravnog suda kojim je poništena odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Suha, Grad Zadar razmatra preostala sredstva pravne zaštite koja su mu, kao jedinici lokalne samouprave, na dispoziciji s obzirom da je riječ u postupku u kojem nema redovnih pravnih lijekova, komentirao je gradonačelnik Branko Dukić odluku kojom je plan stavljen iza snage jer ga nije financirao Grad Zadar, nego privatni investitor, koji nije bio ni vlasnik svih terena obuhvaćenih planom. Mnogi smatraju da takva praksa otvara mogućnost privatnim osobama da planove kroje kako bi maksimalizirali svoj interes, a minimalizirali javni.

- Treba naglasiti da se ovdje radi o konkretnoj presudi za konkretan slučaj dakle ne dovodi se u pitanje dosadašnja praksa izrade planova koja je između ostalog i praksa drugih jedinica lokalne samouprave. Presuda koja je donesena ukida odluku o donošenju UPU „Suha", a ne poništava akte koji su rezultat primjene plana u vremenu njegova važenja. Samim tim i ne očekujemo „tužbe" vlasnika okolnih parcela jer se već radi na pripremi izrade novog plana kako zbog zaštite kako privatnog tako i općeg interesa, kaže gradonačelnik Dukić.

S obzirom na broj područja unutar administrativnih granica Grada Zadra na kojima je PPUGZ-om propisana obveza izrade UPU-a, praksa je Grada Zadra, utemeljena na odredbama Zakona o prostornom uređenju, da u financiranju izrade UPU-a sudjeluju privatni investitori koji donošenjem plana mogu staviti svoje zemljište u funkciju. Takva praksa uobičajena je u većini općina i gradova i omogućuje planiranje bez aktivacije proračunskih sredstava. U dosadašnjoj praksi je doneseno dvadesetak takvih planova na području grada Zadra, što nipošto ne znači da privatni investitor svojim angažmanom može utjecati niti je utjecao na povredu zakonskih odredbi o sadržaju tih planova i postupku donošenja istih, ističe gradonačelnik.

- Postupak donošenja plana potpuno je transparentan, plan izrađuje ovlašteni izrađivač plana, izradu nadzire Grad Zadar kao nositelj izrade plana, u postupku sudjeluje javnost i nadležna javnopravna tijela, a isti donosi i usvaja Gradsko vijeće. Dakle, u samom postupku donošenja plana vlasnik koji smatra da mu je predloženim rješenjem povrijeđeno neko pravo može putem prigovora zatražiti anulaciju takve povrede. Pritom postoje ograničenja koja se primarno odnose na okolnost da UPU mora biti u skladu s planovima višeg reda pa nije realno očekivati da zemljište PPUG-om predviđeno za izgradnju ceste ili drugog objekta komunalne infrastrukture ne bude i UPU-om predviđeno za istu svrhu, kaže Dukić.

Hoće li Grad zadržati sadašnju praksu prepuštanja izrade planova privatnim investitorima u slučajevima kad nisu vlasnici svih zemljišta u zoni?

- Grad Zadar ne namjerava odustati od aktualne prakse koja je usklađena sa zakonskim odredbama (Čl. 168. ). Iznimno od članka 167. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, ako se urbanistički plan uređenja donosi za zemljište u vlasništvu jedne ili više osoba koje u cijelosti financiraju njegovu izradu, ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta može se ugovoriti da izrađivača tog plana odabiru i izravno plaćaju te osobe. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nositelj izrade prostornog plana je stručno upravno tijelo općine, grada, velikog grada, odnosno Grada Zagreba, s obzirom da se ista pokazala pozitivnom s aspekta uštede proračunskih sredstava, ali, naravno, uz akceptiranje utvrđenja definiranih pravomoćnom presudom Visokog upravnog suda vezano za konkretan slučaj.