Nakon 20 godina izvan snage se stavlja Detaljni plan uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar", prostora pretežito trgovačke namjene koji je u većinskom vlasništvu Auto Hrvatske.

- U tom razdoblju postignut je stupanj realizacije, odnosno privođenja namjeni cca 80 % područja obuhvata te je prostor unutar obuhvata Plana većinom izgrađen i komunalno opremljen. Prostornim planom uređenja Grada Zadra ne postoji obaveza izrade Urbanističkog plana uređenja za obuhvat Plana. U odnosu na sve navedeno kao i na činjenicu da Zakon Detaljni plan uređenja kao kategoriju plana više ne prepoznaje, ocjenjuje se da je Plan nepotreban. Postupkom stavljanja Plana izvan snage omogućit će se brža i efikasnija realizacija preostalih namjeravanih zahvata u prostoru jer će se isti direktno provoditi sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zadra, navodi se u prijedlogu odluke Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo koju na sjednici u srijedu trebaju potvrditi gradski vijećnici.

Plan za prostor auto salona uz Jadransku magistralu radila je tvrtka Block projekt. Unutar te zone trenutno su u tijeku radovi na izgradnji kolnog prilaza s državne ceste D8 za Auto Hrvatsku.