Visoki upravni sud ukinuo je odluku Grada Zadra o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone "Suha" u Zadru, donesene 2014. godine. Radi se o zemljištu u Diklu na kojemu su niknuli objekti s apartmanima, kao i "četiri kuće za četiri brata", koje su proglašene najuspješnijim ostvarenjem na području stambene arhitekture u Hrvatskoj u 2019. godini. Apartmani i kuće su već izgrađeni i pitanja je koja bi prava vlasnici okolnih parcela mogli ostvariti osim odštete, no odluka Visokog upravnog suda mogla bi imati dalekosežne posljedice za način na koje Grad Zadar donosi UPU-e koje o svom trošku izrađuju investitori.

Da bi mogao graditi na ovom području, Anton Dedaj još je 2013. godine Gradu Zadru predao Urbanistički plan uređenja kojega je izradio AB Forum Igora Pedišića. Predmet uređenja bile su livade omeđene ulicama Ive Tijardovića, Grge Novaka i Krešimirovom obalom na površini 1,9 hektara. Protiv odluke Gradskog vijeća o prihvaćanje UPU-a prosvjedovali su stanari okolnih parcela. Problem je bio u tome što je Grad dopustio gradnju objekata bez trafostanice, koja je trebala biti izgrađena na susjedovoj parceli.

- Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra izdao je lokacijsku dozvolu za izgradnju trafostanice u mom dvorištu, bez da su me kontaktirali. Susjedi su stali uz nas, očito se svakome može desiti da im pokušavaju oduzeti ono što je njihovo. No neće uspjeti u tome, ići ćemo i do europskog suda ako bude potrebno, rekla je tada Višnjica Vrselja, koja je sa suprugom Christianom Martinom Baechle vlasnica zemljišta.

Supružnici su dočekali pravdu - Visoki upravni sud stavio je izvan snage odluku Gradskog vijeća, prihvaćajući tvrdnju da se pogodovalo investitoru koji je sam financirao UPU. U tužbi su naveli da investitor ne može sam odabrati izrađivača plana, jer je postupak izrade i donošenja plana u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

- Vlasnik drugih zemljišnoknjižnih parcela ne može određivati kako njemu paše što će se raditi na tuđim parcelama niti izrađivač plana AB Forum nije vodio računa o interesima vlasnika drugih zemljišta, nego isključivo o željama investitora koji ga je financirao. Na svojim parcelama investitor nije predvidio infrastrukturu, nego istu predviđa na tuđoj parceli, za čije potrebe nova trafostanica nije potrebna, već se radi isključivo potrebama novih zgrada visokogradnje, stajalo je u tužbi. Tužitelji su u tužbi naveli kako smatraju očiglednim da UPU pogoduje privatnom investitoru, nauštrb vlasnika ostalih čestica.

Gradonačelnik Branko Dukić u svom očitovanju naveo je kako je Odluka na pravnoj snazi te da je u svemu poštovan propisan postupak za donošenje Odluke. Trafostanica nije planirana isključivo na k. č. 1223/1 k.o., već na prostoru buduće građevinske čestice u planu označene brojem 8, u dogovoru i prema uvjetima Elektre Zadar i uz njihovu suglasnost, istaknuo je između ostaloga Dukić.

No Visoki upravni sud Odluku je ocijenio nezakonitom:

- Odabir stručnog izrađivača prostornog plana moguće je povjeriti osobi koja financira njegovu izradu, samo pod uvjetom da se detaljni plan uređenja donosi za zemljište u vlasništvu osobe koja financira izradu plana. Uvidom u izvatke iz zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru te posjedovne listove Državne geodetske uprave, Sud je utvrdio da investitor izrade plana nije vlasnik svih nekretnina obuhvaćenih spornom Odlukom. Zbog navedenog, nije bilo zakonske osnove da investitor izrade plana odabere izrađivača plana, stoji u presudi Visokog upravnog suda.