Grad Zadar objavio je danas natječaj za davanje u najam socijalnih stanova.

Na osnovu  prijava, koje će se bodovati prema kriterijima usvojenim od strane Gradskog vijeća, stvorit će se lista kandidata za dobivanje socijalnih stanova koja će važiti iduće četiri godine. Istina da u tom razdoblju nije planirana gradnja socijalnih stanova za kojE je novac namijenjen od otkupa stanova koji završava 2022. godine.

Grad Zadar je za vrijeme bivšeg gradonačelnika Božidara Kalmete izgradio dvije zgrada sa 73 stana koja su podijeljena korisnicima s liste. Ona je bila produžena za godinu dana.- S te liste je otpalo 90 kandidata budući da su prema listi prioriteta useljeni  u socijalne stanova na Crvenim kućama, dok su ostali raspoređeni u stanove iz fonda Grada Zadra, onako kako su se oni oslobađali, kazao nam je resorni pročelnik Mario Pešut.

Prema najnovijoj odluci,  koja je usklađena sa zakonom na prošloj sjednici Gradskog vijeća, više bodova dobivat će jednoroditeljska obitelj, što je zamjena za samohrane majke. Njih je zakon ukinuo jer se teoretski pretpostavlja da i očevi putem alimentacije sudjeluju u podizanju djece, a što u praksi često i nije slučaj. U Odjelu za socijalnu skrb na to će biti socijalno osjetljivi.

U natječaju za koji je rok prijava  30 dana, navode se slijedeći uvjeti:

Pravo na dodjelu stana u vlasništvu Grada Zadra ima državljanin RH, koji ima prebivalište na području Grada Zadra neprekidno u posljednjih 10 godina, da nema u vlasništvu ili posjedu kuću ili stan na području RH, stanu u vlasništvu ili posjedu roditelja ili roditelja bračnog druga ili djece, te da nije zaštićeni najmoprimac.

Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati u vlasništvu ili posjedu građevinsko zemljište za koje može ishoditi dozvolu za gradnju u gradovima i drugim naseljenim mjestima ili odobreno pravo na obnovu i potporu za popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće. Gleda se i ukupan dohodak svih članova obitelji, koji za samce ne smije biti preko 60 % neto prosječne plaće, za dva člana 45 posto itd.

Mjerila koja se boduju u svrhu utvrđivanja liste prioriteta za davanje u najam stanova su socijalno zdravstveni status, godine života, sudjelovanje u Domovinskom ratu te status kandidata s prethodne Konačne Liste prioriteta za najam socijalnih stanova.