Grad Zadar raspisao je postupak javne nabave čiji je predmet Izrada interpretacijskog koncepta Integriranog kulturnog programa grada Zadra - „Projekt ZADAR BAŠTINI", vrijedan 256 tisuća kuna bez PDV-a. U najkraćem, Grad traži prijedloge i ideje kako na najbolji način iskoristiti obnovljenu Providurovu palaču i Muzeje zadarskih pobuna, odnosno koji stalni postav postaviti u budući Muzej grada Zadra, kako posjetitelje privući da razgledaju obnovljenu baštinu, na koji način izgraditi identitet Zadra kao kulturne destinacije....

- Cilj poziva je doprinijeti promociji nepokretne kulturne baštine grada Zadra (Providurove palače i Bedema zadarskih pobuna) stvaranjem temelja za njezinu interpretaciju. Zadatak je Izvršitelja usluge odrediti odnosno definirati interpretacijski koncept Bedema zadarskih pobuna te Providurove palače koji će posjetiteljima omogućiti turistički doživljaj u skladu sa marketinškom vizijom i željenim brendom. Kako bi kulturni i baštinski potencijal navedenih kulturnih atrakcija bili maksimalno iskorišteni, Izvršitelj će u suradnji s projektnim partnerima definirati osnovni koncept brendiranja i interpretacije Providurove palače i gradskih bedema, koristeći pritom i potencijale kreativnih industrija: arhitekture, dizajna (uključujući dizajn u interaktivnim medijima te produkt dizajn), ilustracije, filmske industrije, glazbene industrije, i slično.

Predmetni interpretacijski koncept trebao bi sagledati širu sliku gradskog Poluotoka te razraditi pojedinačne elemente interpretacije Providurove palače i Bedema zadarskih pobuna. Jednom kad se definira, interpretacijski koncept služit će profiliranju imidža Providurove palače i gradskih bedema te općenito imidža grada Zadra kao suvremene kulturne destinacije.

Interpretacijski plan treba ponuditi smjernice, te stručno savjetodavnu uslugu za oblikovanje stalnog postava Muzeja grada Zadra u Providurovoj palači. Pri tome se treba voditi trenutnim svjetskim muzeološkim trendovima te primjenjivim primjerima iz prakse.

Kako bi se u potpunosti iskoristila kulturna i društvena svrha i potencijal bedema u sklopu projekta nabavit će se i postaviti 10 posebno dizajniranih drvenih kućica, s osnovnom svrhom prodaje autohtonih proizvoda, izlaganja i prodaje zanatskih radova te ugostiteljske usluge prodaje tradicijskih jela i pića privremenog karaktera. Zadatak je pružiti smjernice za interpretaciju Bedema zadarskih pobuna kao kulturne atrakcije posjetiteljima, između ostalog, kao interaktivne tematske staze za promatranje, učenje i aktivno sudjelovanje u zaštiti baštine, te kulturnog sadržaja više namjena.