Grad Zadar pokrenuo je postupak sanacije Komunjskog magazina na Premudi. Radovi predviđaju uređenje starog ložišta, dimnjaka i dimnjačke kape, te završnu obrtničku obradu zidova i dimnjaka.

Komunjski magazin, u kojem je do 1966.g. djelovala seoska uljara, sačuvao je izvorni pogon stare uljare 19. stoljeća. Kako je većina uljara u doba između dva svjetska rata doživjelo preinake ugradbom modernijih strojeva za pogon na naftu, ova je premujska uljara rijedak primjer očuvanog mlina kojeg je pokretala ljudska snaga.

Pod vodstvom konzervatora Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, mr.sc. Filipa Đinđića te pod građevinskom nadzorom inženjera Dragana Gulama objektu je postavljeno izvorno krovište sa pokrovom od kupe kanalice koja je zamijenila recentne neprimjerene azbeste ploče. Urušena međukatna konstrukcija zamijenjena je novom, a nakon dovršetka radova za koje je sada raspisan natječaj u njemu je predviđen mjesni muzej i etnografska zbirka. kao i drugi javni sadržaji.

Radovi se izvode prema izvedbenom troškovniku, a potrebno ih je izvršiti na način da izvedba bude što vjernija originalnom stanju. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 115.000 kn.