Potpisan je Ugovor o koncesiji između Županijske lučke uprave Zadar i Brala d.o.o. Posedarje za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila gorivom koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Ist - Kosirača, otok Ist, Grad Zadar.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Ist-Kosirača, otok Ist, Grad Zadar radi smještaja plovnog objekta s kojeg će se obavljati djelatnost opskrbe plovnih objekata gorivom. Koncesija se sklopila na rok od deset godina.