Županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač uputio je zahtjev Uredu državne uprave u Zadru, Službi za društvene djelatnosti zahtjev za nadzor natječaja za ravanteljsko mjesto u narodnom muzeju.

Priopćenje županijskog vijećnika prenosimo u cijelosti.

 

PREDMET: NADZOR ZAKONITOSTI NATJEČAJA - traži se

Dana 6. svibnja 2019. god. ova služba je provela upravni nadzor nad zakonitošću Statuta Narodnog muzeja Zadar, a poglavito odredbi koje se odnose na uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja kojom prilikom je u okviru svojih ovlasti izrekla mjeru kojom je čl. 35. st. 1. alineju četvrtu Statuta potrebno uskladiti sa zakonom i to budući se pravomoćna ne/osuđivanost ne može navoditi kao uvjet, ako to nije propisano zakonom.

S obzirom da je provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar objavljenog u „Narodnim novinama" br. 33/19 od 3. travnja 2019. god. i koji sadrži naznačenu odredbu koju je ovo tijelo ocijenilo nezakonitom u tijeku isti natječaj proizvodi pravni učinak, odnosno primjerenije - proizvodi nepravo.
Posljedično, ukoliko se ne donese odluka o izmjeni i dopuni tog natječaja te se ista ne objavi u „Narodnim novinama" i ostavi daljnji rok od osam dana od dana objave za prijavu kandidatima, a natječaj se provede - odluka o izboru kandidata bit će protuzakonita.

Spomenutu odluku o izmjeni i dopuni moguće je donijeti tek po usklađenju Statuta sa zakonom i to prema za isto predviđenoj pravnoj proceduri.
Naime, kako rok za provedbu natječaja nije definiran zakonom izuzev onog instrukcijskog (a ne prekulzivnog) od 45 dana, u konkretnom slučaju odluka o izboru mora biti donijeta najkasnije do isteka mandata v.d. ravnateljice odnosno krajnji rok za donošenje takve odluke je 30. rujna ove godine.

Kako je predsjednica Upravnog vijeća Narodnog muzeja Zadar Marina Dujmović Vuković svojim istupima u javnosti osporavala zakonitost i pravnu utemeljenost ovakve ocjene zakonitosti Statuta Narodnog muzeja Zadar i nedvosmisleno iskazala namjeru i odlučnost u provođenju ovog natječaja kakav on jest i odbacila mogućnost njegovog poništenja ukazuje se nužnost provođenja nadzora nad zakonitošću predmetnog natječaja i poduzimanja odgovarajućih mjera za njegovo usklađenje sa zakonom.

Budući da se u obavijesti ovog tijela od 8. svibnja kojom me se izvješćuje o provedenom upravnom nadzoru navodi da iako je u tekstu natječaja ranija osuđivanost navedena kao zapreka za zasnivanje radnog odnosa na mjestu ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar da se u dokazima koje treba priložiti ne traži prilaganje dokaza iz kaznene evidencije, potrebno je naglasiti da sukladno članku 14. stavak 1. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 143/12, 105/15, 32/17) nitko nema pravo tražiti od građana da podnesu dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti slijedom čega je izostanak takvog zahtjeva prema kandidatima nešto što se podrazumijeva samo po sebi, i ne ekskulpira i nije od utjecaja na meritum - zakonitost samog natječaja.

Nadalje, ponovno ističem da se uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak izdaje samo za ona kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti i da ishodovanje tog uvjerenja ne znači nužno i ne dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od taksativno u osporenoj odredbi Statuta navedenih kaznenih djela a koja djela se progone po privatnoj tužbi ili po prijedlogu.

Naglašavam da ukoliko se ovaj natječaj provede bez usklađivanja sa zakonom u pitanju će biti grubo kršenje ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Vodeći računa o svemu navedenom, vođen svojom savješću paralelno s ovim zahtjevom uputio sam dopis Ministarstvu pravosuđa, Upravi za kazneno pravo i probaciju, Odjelu za kaznene evidencije u kojem ga upoznajem s naprijed iznijetim.

Na kraju krajeva i sama ova služba je iznijela stav da Narodni muzej ne može zatražiti ni dobiti posebno uvjerenje iz KE, pa ukoliko bez spomenutih izmjena i dopuna nastavi s provođenjem ovog natječaja a ne dobije zatraženo uvjerenje Upravno vijeće može samo donijeti odluku o neizboru.
Ovo stoga jer nema dokaza da kandidatkinja ispunjava uvjete navedene u natječaju.

U teoriji, a pravna pravila i jesu apstraktna, postoji mogućnost da se neka osoba koja ispunjava opće uvjete natječaja na isti nije prijavila jer je kazneno osuđena za kazneno djelo uvrede pa ne ispunjava uvjet iz osporene odredbe Statuta Narodnog muzeja Zadar, a da se npr. osuđenik za raspačavanje opojnih droga ili za kaznena djela protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske na isti mogao javiti jer ta ista odredba za potonjeg ne bi predstavljala zapreku?!!

Slijedom svega iznijetog i uvjeren sam prilično dobro obrazloženog i argumentiranog molim ovo tijelo da provede nadzor nad zakonitošću predmetnog natječaja i u okviru svojih ovlasti poduzme one radnje koje su nužne kako bi se isti uskladio sa zakonom ili poništio.

 

Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije

Marko Pupić-Bakrač