Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Zadar raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Zadar. Sadašnja ravnateljica Vesna Burčul izabrana je 2015. godine, nakon smjene dotadašnje ravnateljice Sanje Paleka. Burčul je kao nestranačka kandidatkinja preuzela mjesto vršitelja dužnosti, a nakon toga dobila povjerenje Upravnog vijeća za puni mandat, koji je pri kraju pa se provodi novi izbor.

Javiti se mogu kandidati koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, kao i najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine. Uz natječaj je priložen i standardni link za osobe koje se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji. Prijave na natječaj podnose se Upravnom vijeću u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama 30. siječnja.