Zadarska županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i športu Zadarske županije za 2019. godinu u okviru raspoloživih sredstava s pozicija „Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u športu".

Projekti će biti razmatrani ako udruga udovoljava formalnim uvjetima - da je upisana u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija, da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije koji nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom, kao i da je ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije.

Pravo prijedloga, u pravilu, imaju udruge s područja kulture i športa koje se nisu javili na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2019. godinu te udruge koje nisu ostvarili sredstva Programom javnih potreba u kulturi ili sportu Zadarske županije za 2019. godinu. Odluku o odobrenju sredstva donosi župan Božidar Longin.