Nakon što je propala namjera da se komunalna naknada pretvori u porez na nekretnine po zonama, došlo je zakonskih odredbi kojima će se mijenjati i komunalna naknada.

 
To usklađenje sa zakonom, Grad Zadar je stavio na javno savjetovanje, uz isticanje kako građanima iznos komunalne naknade neće se povećati.
Evo što su iz Komunalnog odjela naznačili za javno savjetovanje koje se odvija do nedjelje 9. prosinca.

Razlike između novog i ranije važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji regulira komunalnu naknadu su sljedeće:

- komunalna naknada određena je kao novčano javno davanje,

- garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem u smislu odredbi čl.92. Zakona,

- vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obvezu plaćanja prenio na korisnika nekretnine pisanim ugovorom,

- jasnije je propisano kada nastupa obveza plaćanja komunalne naknade,

- utvrđena je dužnost plaćanja komunalne naknade od dana nastanka obveze ako obveznik ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze,

- rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom koji uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Prikupljanjem podataka za najavljeni porez, iz Grada Zadra napominju kako se odredbe o visinu komunalne naknade nisu mijenjale. Područja zona, koeficijenti namjene i koeficijenti zona ostali su isti. Poruka je zapravo da iz dosadašnjih iznosa naplate komunalne naknade imaju dovoljno novca za komunalno održavanja Grada Zadra.

Na žalost, sve takve tvrdnje i najave bile su i za plaćanje usluge čistoće koja je mnogima u Zadru povećana, mada su iz Čistoće i gradske uprave tvrdili kako do poskupljenja neće doći prije 2019. godine.