Prekršajni sud u Zadru obustavio je prekršajni postupak protiv nekadašnjeg direktora Addiko bank (tada Hypo banke) Christopha Alexandera Hans-Jürgena Von Gleicha iz Kazahstana, kojeg je kaznio s 12.000 kuna jer s korisnicom kredita iz Šibenika nisu ugovorili aneks kojim bi regulirali parametar i fiksni dio kamate, pa su počinili prekršaj naveden u Zakonu o potrošačkom kreditiranju.

Kako smo ranije pisali, sud je utvrdio da je vjerovnik bio dužan definirati parametre o korekciji promjenjive kamatne stope, kvalitativno i kvantitativno razraditi uzročno-posljedične veze kretanja parametara te odrediti u kojim se razdobljima razmatra donošenje odluke o korekciji visine kamatne stope, stoji između ostalog u presudi.


Međutim, sutkinja Dubravka Škalabrin Šarić sada je utvrdila kako su od trenutka počinjenja prekršaja protekle četiri godine.

"Sud je nadnevka 13. ožujka 2018. godine donio osuđujuću presudu. Okrivljena odgovorna osoba Christoph Alexander Hans-Jürgen Von Gleich je odluku zaprimio putem oglasne ploče Suda dana 23. ožujka 2018. g., a s obzirom na to da zastara u spisu nastupa 2. travnja 2018. g., ista presuda nije postala pravomoćna budući da je u roku za podnošenje pravnog lijeka protiv odluke o prekršaju istekao zakonom propisani rok za zastaru prekršajnog progona. Upravo stoga presuda nije postala pravomoćna te je iz objektivnih razloga nastupila apsolutna zastara u predmetu", navela je sutkinja, oslobodivši tako bivšeg direktora plaćanja kazne.