Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, zastupajući Republiku Hrvatsku, podnijelo Trgovačkom sudu u Zadru tužbu protiv tužene pravne osobe iz Zadra radi isplate stečenog bez osnove u iznosu od 485.773,20 kuna, priopćeno je na stranici ŽDO Zadar koji zastupa državne interese.

Radi se o restoranu Dva ribara Poluotoku. Na taj se prostor, kojeg je godinama koristila Jadera, upisana je Republika Hrvatska.  Država je uknjižena kao vlasnik poslovnog prostora u Zadru površine 64,84 kvadratnih metara (čest. zem. 10216 k.o. Zadar) i poslovnog prostora površine 56 kvadratnih metara (čest. zem. 10215), pri čemu oba prostora predstavljaju ugostiteljski objekt u Zadru koji je u posjedu tuženika, a koje tuženik koristi bez posjedovanja valjane pravne osnove i bez plaćanja bilo kakve naknade. Vlasniku stvari koju druga osoba upotrebljava u svoju korist pripada pravo na naknadu na tako ostvarene koristi koja odgovara visini zakupnine koju bi vlasnik ostvario da je zaključen ugovor o zakupu.

Stoga je Republika Hrvatska podnijela tužbu protiv tuženika i predložila Trgovačkom sudu u Zadru da donese presudu kojom je tuženik dužan tužiteljici, kao vlasniku, isplatiti naknadu za korištenje poslovnih prostora u Zadru u ukupnom iznosu od 485.773,20 kuna sa zakonskim zateznim kamatama iz čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, kao i da tužiteljici naknadi parnični trošak.