Proračun Zadarske županije kao jedinice regionalne samouprave za prošlu godinu iznosi 229.908.795,85 kuna, što je za oko 12 posto više nego godinu ranije, čulo se danas na 8. kolegiju župana.

Resorna pročelnica Bibijana Baričević kazala je da će višak prihoda od 26,9 milijuna kuna biti utrošen namjenski, i to 7 milijuna kuna Općoj bolnici Zadar za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te 9,7 milijuzna kuna za ublažavanje posljedica od poplava nastalih u rujnu prošle godine na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije.

Višak prihoda Zadarske županije raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 10,2 milijuna kuna i bit će raspoređen za aktivnosti i projekte Upravnih odjela Zadarske županije.

Ako gledamo ukupni proračun, u koji su uključena sva 64 proračunska korisnika, on za 2017. godinu iznosi 826.817.461,00 kuna. Čak 72,2% ovog iznosa (596,9 mil. kuna) odnosi se na proračunske korisnike - 7 ustanova u zdravstvu, 20 srednjih škola, 27 osnovnih škola, dvije ustanove u kulturi te ostale korisnike iz riznice.

- Od prihoda poreza na dohodak ostvarili manje nego ranije, ali nam je ministarstvo doznačilo razliku kao kompenzacijsku mjeru. Dugova nemamo, a dva jamstva za kredite Kazališta luitaka Zadar i Županijske uprave za ceste istječu u 2018. godine, nakon čega više županija neće imati izdanih jamstava.