Predsjednik Županijske skupštine Zadarske županije Željko Lončar odbio je sazvati tematsku sjednicu unatoč dovoljnom broju prikupljenih potpisa oporbenih vijećnika. Iz Lončarovog odgovora kojeg je dostavio vijećnik Akcije mladih Marko Pupić-Bakrač vidljivo je kako je prijedlog odbijen jer djelovanje Lučke uprave nije u nadležnosti ovog tijela. Evo i zaprimljenog odgovora.

Dana 29. ožujka 2018. godine zaprimljen je prijedlog sazivanja tematske sjednice Županijske skupštine s jednom točkom dnevnog reda: Izvješće o detaljima Koncesijskog ugovora za Luku Gaženica uz detaljno tumačenje istoga, a koji prijedlog je podnijelo 17 vlastoručno potpisanih vijećnika županijske skupštine Zadarske županije i to redom:

Jasminka Adžić Sikirić, Stipe Bjeliš, Drago Čulina, Rudolf Dvorski, Radoslava Gregov (potpisana pod Ksenija Gregov), Suzana Jakovac, Kristijan Kotlar, Ivan Matić, Mladen Meštrović, Nino Mrčela, Robert Pelicarić, Josip Plazibat, Marko Pupić - Bakrač, Marino Rukavina , Renata Sabljar - Dračevac, Milan Stojanov i Josip Tičić.

U obrazloženju prijedloga imenovani vijećnici naveli su sljedeće: „Svjedoci smo svakodnevnih raznoraznih medijskih špekulacija vezano za koncesiju luke Gaženica. S ciljem da doznamo pravu istinu, uvjete po kojima se ugovor potpisuje i ostale detalje, odlučili smo sazvati tematsku sjednicu. Smatramo da je luka Gaženica investicija od velike važnosti za našu Županiju i da javnost ima pravo na informacije o uvjetima pod kojima je ugovor sastavljen kao i sve ostale informacije koje zanimaju nas županijske vijećnike i dio javnosti koju predstavljamo. S obzirom na sve navedeno, tražimo sazivanje tematske sjednice Županijske skupštine na kojoj očekujemo od svih instanci Zadarske županije kao i svih ostalih Ustanova i tijela uključenih u ovaj predmet, te njihovih predstavnika (Župan, predstavnik Lučke uprave Zadar te članovi odbora za koncesije s predsjednikom odbora...) da se očituju o ovom slučaju. Također vas molim da vijećnicima pošaljete radne materijale (obrazac koncesijskog ugovora, studiju gospodarske opravdanosti izgradnje, troškovnik po fazama izgradnje)."

Člankom 97. Poslovnika županijske skupštine Zadarske županije propisano je kako predsjednik Skupštine saziva sjednice Skupštine po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, te kako je dužan sazvati sjednicu Skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova ili na prijedlog župana u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva. Kako je zahtjev podnijelo ukupno 17 vijećnika, to je uvjet ovlaštenog podnositelja propisan člankom 97. stavkom 2. Poslovnika, ispunjen.

Člankom 56. Poslovnika propisano je kako Skupština može raspravljati o pitanjima koje se odnose na rad župana, a osobito njegove odgovornosti za provođenje akata koje je donijela Skupština, te odgovornosti za stanje u pojedinom području, kao i o pitanjima usmjeravanja i usklađivanja rada upravnih tijela. Rasprava o ovim pitanjima može se pokrenuti povodom odluke ili drugog akta, izvješća o radu župana i drugih pitanja što su u djelokrugu Skupštine.

Zadarska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave nije osnivač ustanove Lučka uprava Zadar, ne upravlja njome niti su njezine djelatnosti u samoupravnom djelokrugu županije i njezinih tijela. Sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama osnivač Lučke uprave Zadar je Republika Hrvatska. Prava koja ima Republika Hrvatska kao osnivač lučke uprave obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar, Vlada Republike Hrvatske imenovala je članove Upravnog vijeća te Božidara Longina predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar kao svog predstavnika, a ne u svojstvu župana niti zakonskog zastupnika Zadarske županije, niti je to u ikakvoj svezi sa samoupravnim djelokrugom županije.
Zadarska županija po službenoj dužnosti ne raspolaže s dokumentacijom za koju imenovani vijećnici u svom obrazloženju zahtijevaju da se u obliku radnih materijala pošalje vijećnicima (obrazac koncesijskog ugovora, studiju gospodarske opravdanosti izgradnje, troškovnik po fazama izgradnje). Zadarska županija nije donijela niti jedan akt u svom samoupravnom djelokrugu koji se odnosi na odlučivanje o koncesioniranju pomorskog dobra u luci Gaženica i upravna tijela županije kao ni izvršno tijelo županije nemaju službenih ovlasti za postupanje u ovom predmetu.

Kako se zahtjev ovlaštenih predlagatelja odnosi na točku dnevnog reda Izvješće o detaljima Koncesijskog ugovora za Luku Gaženica uz detaljno tumačenje istoga, a koje izvješće i koji ugovor nisu u samoupravnom djelokrugu županije, to se nije ispunio uvjet iz članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 56. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije.

Slijedom navedenog, sazivanje tematske sjednice Županijske skupštine s jednom točkom dnevnog reda Izvješće o detaljima Koncesijskog ugovora za Luku Gaženica uz detaljno tumačenje istoga, kako su to zatražili imenovani vijećnici, nije u skladu sa zakonom i Statutom propisanim samoupravnim djelokrugom Zadarske Županije niti je u skladu s ovlastima predstavničkog tijela i vijećnika propisanima Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije, te se ista ne može sazvati, naveo je Lončar.