Grad Zadar postavio je na svojim internetskim stranicama na javni uvid Nacrt plana gospodarenja otpadom 2018.- 2023. Nakon što se razmotre prispjela miišljenja, primjedbe i prijedlozi, koji se mogu uputiti do 26. veljače 2018., konačni Plan biot će upuećen na Gradsko vijeće.

Ovim Planom predviđa se napuštanje odlaganja neobrađenog ostatnog otpada (pretpostavljeno 2022. godine) na odlagalište „Diklo" i predavanje komunalnog otpada na obradu u CGO Biljane Donje, u kojem će se na površini od oko 46,3 ha prikupljati komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad, te potencijalno i obrađeni mulj iz uređaja za obradu otpadnih voda. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, u CGO će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada. Najkasnije godinu dana od puštanja u rad CGO Biljane Donje odlagalište „Diklo" će se sanirati i zatvoriti za odlaganje neobrađenog komunalnog otpada.

Planom se predviđa unapređenje nadzora nad gospodarenjem otpadom, prvenstveno nadzor procesa neadekvatnog odbacivanja i sakupljanja otpada te kontinuiranog praćenja udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu putem redovitih analiza sastava miješanog komunalnog otpada, sanacija lokacija onečišćenih otpadom, nabava spremnika i vozila za odvojeno sakupljanje biootpada za korisnike koji namjeravaju proizvoditi kompost za vlastite potrebe ili nemaju dovoljne prostorne i/ili sanitarno-higijenske mogućnosti za kompostiranje u vrtu, nabava spremnika za reciklabilni otpad koji će se postaviti na lokaciji korisnika, sustava za elektronsko očitanje pražnjenja spremnika; nabava ili dopuna spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira/kartona, plastike i stakla te otpadnog tekstila smještenih na javnim površinama u sklopu reciklažnog otoka / zeleni otoci itd.

Naglasak će biti i na smanjenju količine otpada, zbog čega će se uvesti poticajne naknade za ponovno korištenje materijala od rušenja, promicanje održive gradnje kako bi što manje otpada nastajalo, organizacija informativno-edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane, uspostava sustava doniranja hrane, poticanje razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda i sl.

Grad Zadar će osigurati potporu za izgradnju reciklažnog dvorišta za prihvat građevnog otpada, te odlagališta za inertni otpad (i otpada koji sadrži azbest) na području CGO Biljane Donje za kopneno područje, kao i potporu za izgradnju kompostane za obradu biootpada u sklopu MBO pogona, Na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru (Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Silba, Olib) izgradit će se Mini pretovarne stanice te reciklažna dvorišta za građevinski otpad.

Za ostvarenje postavljenih razvojnih ciljeva potrebne su, ističe se u planu, bitne promjene u socijalnom, gospodarskom i kulturnom smislu te stavljanje intelektualne, kreativne i djelatne izgradnje pojedinca u žarište interesa. U tom smislu odgoj i obrazovanje za gospodarenje otpadom I zaštitu okoliša moraju biti trajni proces koji podrazumijeva stjecanje potrebnih znanja, oblikovanje stavova i ponašanja, te pripremanje za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje. Imajući pritom na umu temeljna ljudska prava - koja uključuju pravo na zdrav okoliš, pravo na informaciju te pravo na sudjelovanje u odlučivanju - ciljevi će biti lakše i brže dosegnuti ako javnost bude informirana i potaknuta na sudjelovanje u pitanjima gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvitka.