Grad Zadar objavio je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika u novom mandatu. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zadra koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici.

Prethodni saziv nikada nije spomenut u javnosti riječju  a još manje dijelom.

U Savjet mladih Grada Zadra mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Savjet mladih Grada Zadra broji 11 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 40 mladih.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika podnose se pismeno, na posebnom obrascu koji se nalazi na web stranicama Grada Zadra, a može se preuzetu i u pisarnici Grada Zadra. Kada je predlagatelj kandidature za člana savjeta mladih i njegovog zamjenika neformalna skupina mladih kandidatura mora, osim podataka o kandidatu, sadržavati i podatke o svim predlagateljima.