Udruženje obrtnika Zadar se već tradicionalno obraća kandidatima za buduću lokalnu vlast sa zahtjevima koji su njihovoj nadležnosti, budući ista donosi odluke koje u velikoj mjeri utječu na poslovanje i daljnji opstanak obrtnika.

Prijedloge aktualnih tema koje su u nadležnosti lokalne samouprave, a njihovo rješavanje bi uvelike doprinijelo razvoju i poticanju obrtništva obrazlažemo u nastavku.

1) Otkup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra


Problem otkupa poslovnih prostora, kako u vlasništvu RH, tako i u vlasništvu gradova, prisutan je već dugi niz godina, te se isti nije riješio ni donošenjem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora koji datira još iz 2011. godine. Naime, obrtnici koji su ujedno i dugogodišnji zakupnici poslovnih prostora (neki preko 60 godina), smatraju da nakon tolikog niza godina urednog plaćanja zakupnine i ulaganja u poslovni prostor, zaslužuju da im se omogući otkup tih istih poslovnih prostora kako bi na taj način bar nekako omogućili sigurnost daljnjim generacijama svojih obitelji.

Iako je sam Hrvatska obrtnička komora pokrenula inicijativu za donošenjem Zakona o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora kojim su regulirani uvjeti pod kojima se mogu otkupiti predmetni poslovni prostori, činjenica je da je u proteklih 6 godina samo neznatan broj poslovnih prostora odobren za otkup.

Što se tiče Grada Zadra, isti je još u siječnju 2012. godine donio Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koja međutim nije zaživjela jer Grad svih ovih godina nije objavio popis poslovnih prostora namijenjenih kupoprodaji. Naime, Gradsko vijeće Grada Zadra zauzelo je stav kako bi prodaja poslovnih prostora značila svojevrstan „poraz" za Grad Zadar.
Ĉlanovi Udruženja obrtnika Zadar žele ponovno istaći kako je jedina ispravna odluka da se dugogodišnjim zakupnicima omogući otkup, u velikom broju sluĉajeva, ionako preplaćenih zakupljenih prostora, kako bi se na taj naĉin generacijama obrtnika omogućila sigurnost poslovanja i nastavak i oĉuvanje tradicije u obitelji.

2) Povoljniji uvjeti zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra;

Već duži niz godina je prisutna praksa u Gradu Zadru da se prilikom ugovaranja zakupa poslovnog prostora traži avansno plaćanje zakupnine godinu dana unaprijed, što predstavlja preveliko financijsko opterećenje za zakupnike. Naime, vrlo često razdoblje nastanka obveze dolazi u razdoblju van sezone, kada nema priliva novca i kada se financijskim sredstvima zarađenim u turističkoj sezoni plaćaju obveze iz zimskog razdoblja, kada je promet nedostatan za pokrivanje svih obveza.

Prijedlog ĉlanova Udruženja koji su ujedno zakupnici gradskih poslovnih prostora je da se ukine obveza avansnog plaćanja zakupnine, te da se uvede mjeseĉno plaćanje iste, uz dostatna sredstva osiguranja.

3) Određivanje adekvatnih mjesta susreta turistiĉkih vodiĉa sa autobusnim grupama;

Sadašnje lokacije tj. mjesta susreta (tzv. meeting point) vodiča i turističkih grupa kod stare Tehničke škole i na Liburnskoj obali nisu adekvatne to namjeni, a ujedno nisu ni odgovarajuće sa sigurnosnog aspekta. Naime, na Liburnskoj obali se svakodnevno događaju situacije u kojoj je ugrožena sigurnost turista u prometu. Posebno se naglašava kako treba razlikovati mjesto susreta od parkinga za autobuse, te se predlaže da parking za autobuse bude izvan Poluotoka.

Konkretni prijedlozi Sekcije turistiĉkih vodiĉa za trajno odreĊivanje 2 mjesta susreta turistiĉkih vodiĉa i autobusnih grupa su: kod Pozdrava suncu, te kod stare Tehniĉke škole.
Ova 2 predložena mjesta susreta su idealna za realizaciju razgleda većeg dijela Poluotoka koji bi započeo kod Pozdrava Suncu, a završio kod Trga pet bunara, omogućavajući turistima da obiđu veći dio znamenitosti grada Zadra, ujedno ih zadržavajući u staroj gradskoj jezgri kako bi se potencijalno i povećala potrošnja u ugostiteljskim i trgovačkim poslovnim subjektima.
Sukladno praksi u svim drugim hrvatskim turistički orijentiranim gradovima (Dubrovnik, Rovinj i dr.), predlaže se uvođenje naplate karte za turističke autobuse koja bi u sebi sadržavala cijenu ukrcaja i iskrcaja turističke grupe, parking za autobus izvan Poluotoka (Autobusni kolodvor ili prostor kod Glazbene škole Blagoje Bersa) i eventualno karta za gradski prijevoz autobusom od Kolodvora do Poluotoka za vozača autobusa. Naglašava se kako model naplate već postoji u drugim obalnim turističkim gradovima u Hrvatskoj, te se predlaže isti model uvesti i u gradu Zadru.

4) Unificiranje reklamnih natpisa u povijesnoj jezgri Grada Zadra

Udruženje obrtnika Zadar već dugi niz godina, a na inicijativu obrtnika s područja stare gradske jezgre Poluotoka, organizira sastanke s predstavnicima gradske vlasti i Konzervatorskog odjela, u cilju pojednostavljenja i pojašnjenja uvjeta i načina dobivanja rješenja za postavljanje reklama i reklamnih natpisa na navedenom području. Naime, prije izdavanja rješenja o postavljanju reklame, potrebno je pribaviti suglasnost Konzervatorskog odjela, koji se vodi smjernicama izdanim 27.12.2010.g.

Kako trenutno postavljene reklame na Poluotoku većim dijelom ne udovoljavaju smjernicama konzervatora, svjedoci smo velikog broja uklonjenih reklama što negativno utječe na poslovanje obrtnika, te ujedno narušava izgled gradske jezgre obzirom da su neke od reklama i ukrašavale neuređene fasade.

Također, predmetne smjernice nisu dovoljne jasne niti prilikom postavljanja novih reklama, jer prvenstveno propisuje kakve reklame ne smiju biti, dok izostaju afirmativne odredbe o samom izgledu i drugim karakteristikama reklama.

Iz tog razloga, Udruženje već godinama apelira na nadležne institucije (Grad i Konzervatorski odjel) da se propišu jasna pravila i uvjeti oglašavanja, primjerice na način kao što je riješeno u drugim gradovima kroz unificiranje reklamnih natpisa (npr. Dubrovnik, Split).

5) Izmjena regulative o zabrani građevinskih radova u turistiĉkoj sezoni i o ulasku graĊevinskih vozila na Poluotok;

Građevinski sektor je tijekom turističke sezone diskriminiran i ograničen u obavljanju poslova odlukama gradova i općina koji zabranjuju ili pojedine radove ili uopće bilo kakvu građevinsku djelatnost tijekom turističke sezone. Budući u istom tom razdoblju građevinski poduzetnici nisu oslobođeni nikakvih davanja (prema državi, radnicima, lokalnom samoupravi i dr.), predlaže se modificiranje postojeće Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Zadra, na način da se smanji obim građevinskih radova koji se zabranjuju, kao i da se zabrana teritorijalno svede na na pojedine uže turističke zone, a ne na čitav niz zadarskih mjesnih odbora.

Također, radi lakšeg obavljanja građevinskih djelatnosti na Poluotoku, predlaže se postojećom Odlukom o određivanju i uređivanju prometa na području pješačke zone Poluotok u Zadru regulirati duže razdoblje dozvoljenog ulaska u pješačku zonu za vozila građevinskih tvrtki koje obavljaju građevinske radove. Naime, sadašnje dozvoljeno vrijeme ulaska (ujutro od 6.00 do 7.30 i od 13.00 do 15.00 sati) prilagođeno je dostavnim vozilima za trgovačke i ugostiteljske potrebe, dok građevinska struka ima potrebe različite od navedenog.

6) Problematika otoĉnih poduzetnika;Povlaštena cijena isporuke vode fizičkim osobama - obrtnicima sa sjedištem poslovanja na otocima

Predlažemo da fizičke osobe - obrti i pravne osobe koje imaju sjedište na otoku, a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaćaju potrošnju vode po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode za gospodarstvo u matičnoj obalno-otočnoj županiji.
Također, predlažemo da fizička osoba - građanin koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu (iznajmljivači soba, apartmana, kuće za odmor i kampovi) koji ima prebivalište na otoku, a domaćinstvo se opskrbljuje vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaća vodu do 450 m3 ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji.

Na taj način bi se unaprijedila konkurentnost gospodarskih subjekata na otocima, te bi se potaknuo dolazak većeg broja posjetitelja na otoke, čime bi se potaknula povećana gospodarska aktivnost otočnih poduzetnika.

Povlaštena cijena u javnom pomorskom i cestovnom prijevozu na otocima
Kako je znatno povećana cijena javnog pomorskog prijevoza, isto za posljedicu ima smanjenje broja putnika, odnosno ljudi koji bi posjećuju naše otoke (osobe koji su domicilno s otoka, imaju rodbine na otocima, vikendicu ili neki drugi interes za češćim posjetima otocima). Veći broj takvih posjetitelja doprinijeo bi bogatijem društvenom životu, te bi imao i pozitivan učinak na gospodarstvo otoka, posebice u ugostiteljskoj i trgovačkoj djelatnosti. Iz prednje navedenih razloga predlažem uvođenje vinjeta na godišnjoj razini za fizičke osobe koje nemaju prebivalište na otocima. Fizičke osobe koje nemaju prebivalište na otoku na taj način ostvarile bi pravo na povlaštenu cijenu javnoga pomorskog i cestovnog prijevoza na linijama koje povezuju otok s kopnom i otoke međusobno, te cijene javnoga otočnoga cestovnog prijevoza uvođenjem vinjete na godišnjoj razini.

Jedan od prijedloga je i uvođenje besplatne cijene prijevoza u javnom pomorskom i cestovnom prometu za djecu stariju od 3 godine a koja imaju prebivalište na otocima.
Potrebno je da u tijeku sezonskog reda plovidbe, pravo prvenstva ulaska u trajekt imaju fizičke osobe - obrtnici i pravne osobe koji prevoze živežne namirnice i kvarljivu robu.
Obrtnici očekuju očitovanje kandidata za buduću lokalnu vlast o prednje navedenim prijedlozima, budući su iste od iznimne važnosti za njihovo daljnje poslovanje.

S poštovanjem,
Predsjednik Udruženja obrtnika Zadar
Mladen Malta