ZADAR - Dvije i pol godine su prošle od kada je SDP-ov ministar Siniša Hajdaš Dončić, usred ljetne sezone pustio natječaj za 30-godišnju koncesiju na Marinu Zadar.

Nakon brojnih pokušaja da doznamo političku sudbinu jedne od prvih marina na Jadranu, odnosno ishod natječaja koji će ući u anale po svojoj dužini trajanja, iz kabineta HDZ-ovog ministra Olega Butkovića dobili smo umjesto odgovora na konkretno pitanje, kronološki pregled događanja.

Glasnogovornik David Radas naknadno JE potvrdio kako iz takvog očitovanja, možemo zaključiti kako je natječaj blokiran sudskim procesima koji, kako se zna, u Hrvatskoj predugo traju. I to osobito, kada su u pitanju žalbe. A što je s valjanosti takvog natječaja za koji je trebalo, primjerice, ažurirati bankovno jamstvo i je li po zakonu uopće moguće ga toliko držati otvorenim, na ta pitanje iz resornog ministarstva nema odgovora.

Na natječaj je pristiglo šest ponuda, među kojima i ona od Tankerkomerca. Ponude su otvorene i po onom što se kao odgovor krije u povijesnom očitovanju „zastalo se sa postupkom ocjene ponuda po donesenoj obavijesti do pravomoćnog okončanja sudskog spora".

Za marinu u srcu Zadra vjerojatno su još živo zainteresirani hrvatski konzorcij Porto Jadera 1177, ACI, Dogus grupa, te Marina Signum, Sutomišćica, Zadar i Olive Island koji su što smo nedavno objavili naručili i idejno rješenje za buduću „marinu sv. Jakova". 

I evo prikaza kojeg smo dobili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture:

POVIJESNI PRIKAZ:

• luku posebne namjene - luku nautičkog turizma Marina Zadar izgradio je, u skladu s potrebni dozvolama, i gospodarski koristio temeljem Ugovora o korištenju pomorskog dobra, sklopljenog dana 16. srpnja 1982. Godine, pravni prednik trgovačkog društva Tankerkomerc d.d., a tada JTP OOUR "TANKERKOMERC"
• stupanjem na snagu Zakona o morskim lukama uvodi se institut koncesije kao pravni temelj za korištenje morskih luka, temeljem kojega su svi korisnici pomorskog dobra u lukama posebne namjene, koji su to pravo stekli po Zakonu o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima), odnosno koji su to pravo stekli na osnovi valjane pravne osnove, bili dužni odluku o davanju na korištenje pomorskog dobra u luci posebne namjene prijaviti u roku od šest mjeseci računajući od dana trećeg oglasa u Narodnim novinama kako bi se ista zamijenila odlukom i ugovorom o koncesiji
• na poziv Ureda za pomorstvo Županije Zadarsko - kninske, trgovačko društvo Tankerkomerc d.d. podnijelo je Prijavu o korištenju pomorskog dobra u lukama posebne namjene, koja je zaprimljena dana 13. rujna 1996. godine, a prijava se odnosila na Marinu "Zadar", Gaženicu i Marinu "Vitrenjak"
• obzirom da je prijava bila nepotpuna ovo Ministarstvo je svojim dopisima (klasa: 342-01/99-01/96, ur.broj: 530-03-99-3 ncp od dana 30. lipnja 1999. godine i klasa: 342-01/99-01/96, ur.broj: 530-03-99-4 ncp od dana 08. rujna 1999. godine) zatražilo dostavu Rješenja fonda za privatizaciju o iskazu nekretnina i Studije gospodarske opravdanosti, a sve kako bi se mogla donijeti odluka o koncesiji luke posebne namjene - što nastavno, nikada nije dostavljeno, odnosno, zaprimljeno u ovom Ministarstvu
• bez navedene dokumentacije nije bilo moguće utvrditi opseg prava korištenja u smislu prostornog obuhvata i vremenskog obuhvata prava
• temeljem Rješenja Fonda za privatizaciju, a na zahtjev Tankerkomerca, Sud je upisao vlasništvo nad česticama zemljišta brojeva 3514/1, 3561 i 3562 k.o. Zadar, u korist trgovačkog društva Tankerkomerc d.d. Zadar
• dok nije utvrđena granica lučkog područja i dok čestice koje čine lučko područje nisu upisane u zemljišnoj knjizi kao pomorsko dobro, nije se niti mogla donijeti odluka po prijavi tužitelja o dodjeli koncesije putem konverzije, a nije se moglo donijeti niti odluku temeljem koje bi se mogao raspisati javni natječaj za dodjelu koncesije
• slijedom rečenog, nadležno Državno odvjetništvo RH uspjelo je ishoditi sudskim putem upis pomorskog dobra, a Povjerenstvo za granice pomorskog dobra resornog Ministarstva rješenjem je utvrdilo granicu lučkog područja te su se stekli uvjeti za raspis javnog natječaja

NATJEČAJ:

Na dan javnog otvaranja ponuda zaprimljeno je Rješenje Upravnog suda u Splitu kojim je odgođeno izvršenje Rješenja Ministarstva i kojim je odbijena prijava Tankerkomerca d.d. za zamjenu prava korištenja u korist prava na koncesiju, kao i rješenje Upravnog suda u Splitu o odgodi izvršenja navedenog Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, od 25. srpnja 2014.godine, a sve do pravomoćnosti završetka upravnog spora.

Obzirom da još nije pravomoćno riješen status polagača prava na predmetnu luku posebne namjene, luku nautičkog turizma Zadar od strane društva Tankerkomerc d.d., zastalo se sa postupkom ocjene ponuda po donesenoj obavijesti do pravomoćnog okončanja sudskog spora.


SUDSKI SPOR:

• resorno Ministarstvo donijelo je Rješenje kojim se odbija Prijava trgovačkog društva Tankerkomerc d.d., a protiv kojeg (Rješenja) je Tankerkomerc d.d. podnio tužbu Upravnom sudu u Splitu
• prvostupanjski postupak je završen donošenjem presude 10. svibnja 2016. godine, kojom je odbijen tužbeni zahtjev društva Tankerkomerc d.d.
• prvostupanjskom presudom određeno je kako žalba odgađa izvršenje
• dana 31. svibnja 2016. godine društvo Tankerkomerc d.d. podnijelo žalbu Visokom upravnom Sudu Republike Hrvatske
• rješavanje žalbe još je u tijeku.