Zakon o sprječavanju sukoba interesa propisuje kako dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima uz jednu iznimku.

Naime, iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova, odnosno nadzornim odborima izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova. Stavak 4. istog članka propisuje kako pravne osobe od posebnog interesa za tu jedinicu utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Temeljem ove zakonske odredbe Zadarska županija je 15. srpnja 2011. godine donijela Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Zadarsku županiju kojim su kao pravne osoba od posebnog interesa za Zadarsku županiju utvrđena četiri trgovačka društva u kojima Zadarska županija ima udjele u vlasništvu te 14 ustanova kojima je Zadarska županija osnivač.

Nakon donošenja navedene Odluke Zadarska županija je osnovala tri nove ustanove, i to: Agenciju za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Ustanovu za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija i Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Zbog djelatnosti koje obavljaju, ove tri razvojne agencije odnosno ustanove su pravne osobe od posebnog interesa za Zadarsku županiju te ih je potrebno takvima potvrditi u popisu pravnih osoba od posebnog interesa. Kako je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA preuzela obavljanje svih djelatnosti trgovačkog društva ZADRE d.o.o., suosnivači društva (Zadarska županija, gradovi Biograd na Moru, Benkovac, Obrovac i Nin) donijeli su odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine društva o prestanku rada društva pa ga više nije opravdano navoditi kao društvo od posebnog interesa za Zadarsku županiju. Također, nakon donošenja Odluke, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije promijenila je naziv ustanove u NATURA JADERA-Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

Zbog navedenih izmjena Županijska skupština je danas donijela novu Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Zadarsku županiju i ona izgleda ovako:

„Ceste Zadarske županije" d.o.o. Zadar"
„Eko" d.o.o., Zadar
„Zračna luka Zadar" d.o.o., Zadar
Narodni muzej Zadar
Kazalište lutaka Zadar
Opća bolnica Zadar
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
Psihijatrijska bolnica Ugljan
Dom zdravlja Zadarske županije
Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
Zavod za javno zdravstvo
Županijska lučka uprava Zadar
Županijska uprava za ceste
NATURA JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije
Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije
Zdravstvena ustanova Ljekarna Zadar
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA
Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija