Telekomunikacijski regulator usvojio je novi Pravilnik o prenosivosti broja po kojem je svaki operater dužan isplatiti odštetu od 10 kuna po satu ukoliko nije izvršio prijenos broja u zadanom vremenu.

Zbog dvotjednog kašnjenja u prijenosu broja s mreže jednog operatera na mrežu drugog operatera jedan korisnik dobio je odštetu od oko 3.500 kuna. Odštetu mu je isplatio 'novi' mobilni operater odnosno onaj kod kojeg je korisnik prešao.

Pravo na odštetu kad dođe do kašnjenja prijenosa broja imaju svi korisnici, nakon što je regulator krajem prošle godine usvojio novi Pravilnik o prenosivosti broja po kojem je svaki operater dužan isplatiti odštetu od 10 kuna po satu ukoliko nije izvršio prijenos broja u zadanom vremenu.

U HAKOM-u su potvrdili da su operateri, i mobilni i fiksni, dužni u svojim Općim uvjetima poslovanja navesti tu odštetu.

"Člankom 23. st. 1. Pravilnika o prenosivosti broja, kojeg donosi HAKOM, propisano je da krajnji korisnik ima pravo na naknadu u iznosu od 10 kuna za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja po zahtijevanom broju", ističu u agenciji.

U članku 10.16. Općih uvjeta poslovanja operatera koji je isplatio odštetu stoji da korisnici imaju pravo pisanim putem operateru poslati zahtjev za isplatu nadoknade zbog kašnjenja u prijenosu broja. Podaci po kojem se može ocijeniti je li zahtjev osnovan ili ne nalaze se u telekomunikacijskom regulatoru HAKOM-u, a zahtjev se treba predati u roku od 30 dana od provedenog prijenosa broja ili od otkaza prijenosa broja, piše Poslovni dnevnik.

HAKOM je do sada zaprimio četiri prigovora na probleme oko isplate odštete od strane korisnika, a u slučaju odbijanja zahtjeva za isplatom naknade, krajnji korisnik može podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija HAKOM-a", pojašnjavaju u agenciji.

Ističu da je kod fiksnih operatera situacija složenija.

Prilikom prijenosa broja iz jednog u drugi fiksni operater bitno je provjeriti sve o tome kako će ta usluga biti realizirana.

"U slučaju kada se radi o prijenosu broja između dva operatora koji koriste veleprodajni pristup HT-a, te isti ne realizira uslugu pravovremeno, operator primatelj prenesenog broja isplaćuje naknadu krajnjem korisniku, dok sukladno standardnoj ponudi potražuje naknadu od HT-a radi nepravovremene realizacije pristupa", objasnili su u HAKOM-u.