Na internetskim stranicama Grada Zadra nedavno je objavljen prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade, ili jednostavnije kazano - poziv građanima da zatraže legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Takav poziv može se naći i na internetskim stranicama drugih gradova i općina, a oni bi ih jednom mjesečno trebali objavljivati do prosinca 2012.

Zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju vlasnici su, po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dužni podnijeti do 31. prosinca 2012. Nakon toga više neće, po važećem zakonu, imati tu mogućnost i zahtjev podnesen nakon toga roka bit će odbačen. Zakonodavac, međutim, nije propisao izravnu penalnu odredbu za one koji do konca sljedeće godine ne podnesu takav zahtjev, zbog čega u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije nisu mogli izravno odgovoriti na pitanje što će se dogoditi s objektima onih koji to ne učine, odnosno hoće li uslijediti rušenje. Jasno je, ipak, da se niti zgrada, niti zemljište na kojoj je izgrađena, neće moći prodati.

-Zakon zabranjuje otuđivanje nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno zemljišta na kojem je takva zgrada izgrađena sve dok se zgrada ne ukloni. Eventualno sklopljen ugovor o otuđenju ne proizvodi pravne učinke, niti se može provesti u zemljišnim knjigama, ni drugim javnim evidencijama. Dakle, zemljište, kao ni nezakonito izgrađena zgrada, ne mogu se stavljati u promet dok je na takvom zemljištu zgrada, pojasnio je Željko Letinić, pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije.

Letinić napominje kako će se već započeti postupci legalizacije objekata koji se vode po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji dovršiti po odredbama toga zakona, osim ukoliko investitor, odnosno vlasnik zgrade, ne zatraži da se postupak dovrši po odredbama Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama.

 

Vlasnici nelegalnih objekata sagrađenih na prostoru Zadarske županije izvan Zadra, zahtjeve trebaju predati Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Zadarske županije, odnosno nadležnoj ispostavi u Benkovcu, Biogradu na Moru, Pagu, Gračacu ili Obrovcu.

Odlazak u geodetski ili arhitektonski ured prvi je korak kojeg mora učiniti vlasnik nelegalnog objekta.

Potrebno je, naime, priložiti geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, izrađen od ovlaštenog geodeta, ili posebnu geodetsku podlogu, ukoliko je se objekt nalazi na više čestica u vlasništvu iste osobe, za što je u Zadru potrebno izdvojiti oko 4.500 kuna. Uz to idu i tri primjerka arhitektonske snimke koju je izradio ovlašteni arhitekt, što je dokument koji zamjenjuje projektnu dokumentaciju i košta između pet i šest eura po metru četvornom građevine pri čemu se kvadratura katova zbraja, pa će za kuću veličine 400 četvornih metara, koštati između 15.000 i 18.000 kuna. Uz zahtjev se predaju i dokazi o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva, to jest statički izračun.

-Još čekamo uputu od Ministarstva što je to jer, ako bi se radilo stvarno ispitivanje konstrukcije, to bi za ljude bilo jako skupo. Ako će se ono pojednostaviti, a to se može kod manjih stambenih objekata - prizemnica i katnica, onda govorimo o iznosu koji se kreće od 2.000 do 4.000 kuna. Pojednostavljeno ispitivanje radi se sklerometrom kojim se može ispitati marka, to jest, tvrdoća betona i radarom za armaturu. S ova dva aparata može se kvalitetno procijeniti je li konstrukcija u redu. Kad bi se radilo potpuno ispitivanje konstrukcije, to jest bušenje betona, bilo bi to skupo, ali moramo razmišljati i o tome da će negdje biti i toga, jer postoje i zgrade koje nisu dobre. Nadajmo se da će takvih biti manji broj, ali bit će objekata koji neće moći proći ispitivanje mehaničke otpornosti, upozorava arhitekt Željko Predovan, vlasnik tvrtke Blok-projekt d.o.o.

Uz obrazac kojim se traži legalizacija potrebno je, nadalje, dostaviti i uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. te dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru; izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da podnositelj ima pravo graditi, odnosno sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja.

- Treba napomenuti da je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama opisao da se nezakonitom zgradom smatra nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF 5) u mjerilu 1:5000 državne geodetske uprave izrađene na temelju aerofotogeometrijskog snimanja od 21. lipnja 2011. Dakle, preduvjet za legalizaciju jest da je nezakonita zgrada snimljena do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon tog dana neće biti predmetom ovog zakona, napomenuo je pročelnik Letinić.

Digitalna ortofoto karta, propisao je zakonodavac, mora biti dostupna na uvid građanima u sjedištu tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina u svim fazama postupka ozakonjenja zgrada; dakle, treba ju potražiti u Područnom uredu za katastar Zadar koji obuhvaća ispostave u Zadru, Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
Što se i kako plaća prije dobivanja rješenja?

Rješenje o izvedenom stanju kojim legalizira objekt vlasnik neće moći dobiti prije nego što plati naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u cijelosti ili makar prvu ratu, te dok ne plati komunalni i vodni doprinos, odnosno prvi obrok doprinosa u slučaju obročne otplate. Komunalni doprinos, napominje Željko Predovan, danas se Gradu Zadru ne može plaćati obročno.

Iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade razrezat će u rješenju Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, a vlasnik će naknadu biti dužan platiti u roku od 30 dana od stupanja na snagu rješenja. Ukoliko želi plaćati u obrocima, to će morati prethodno zatražiti, pri čemu iznos prvog obroka neće moći biti niži od 30% od utvrđene naknade, a bit će dužan prvu ratu platiti u roku od osam dana od dana od stupanja na snagu rješenja o naknadi. Preostali dio naknade plaćat će u jednakim mjesečnim obrocima, uvećanima za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke važećoj na dan donošenja rješenja o obračunu naknadu. Obročna otplata naknade neće moći trajati dulje od dvije godine, a ne bude li vlasnik plaćao uredno, zakon predviđa prisilnu naplatu.

-Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru nova je odredba i utvrđuje se prema ocjeni utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor. Utjecaj nezakonito izgrađene zgrade na prostor ocjenjuje se prema smještaju zgrade u odnosu na građevinsko područje, u odnosu iskorištenosti građevne čestice prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom, obilježjima zaštite i vrijednosti prostora, načinu gradnje, namjene i usklađenosti namjene s prostornim planom, dovršenosti zgrade, odnosu građevinske bruto površine prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom. Uz ove kriterije primjenjuju se i opći korektivni koeficijenti, kao i dopunski korektivni koeficijenti za umanjenje iznosa naknade kojima se uvažava socijalni status podnositelja zahtjeva i svrha njegova nezakonitog građenja. Pravo na umanjenje iznosa naknade od 50% do 75% primjenom dopunskih korektivnih koeficijenata imati će podnositelji zahtjeva čija je nezakonito izgrađena zgrada isključivo stambene namjene građevinske bruto površine do 400 m2 koja je njemu i članovima njegova kućanstva jedina nekretnina na području Republike Hrvatske, koja se nalazi u prvoj položajnoj zoni i da je prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. na adresi nezakonito izgrađene zgrade o čemu će priložiti uvjerenje policijske uprave, odnosno postaje. Pravo na umanjenje naknade ostvariti će i podnositelji zahtjeva za nezakonite zgrade čija je namjena isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Visina naknade biti će uvjetovana i smještajem zgrade u odnosu na položajne zone koje se podudaraju sa zonama određenim prema propisu o komunalnom gospodarstvu za obračun komunalnog doprinosa, pojasnio je Letinić.