J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili

- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s

prostornim planom koji je važio na dan dan stupanja na snagu ovog Zakona.

Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici nije izgrađena u skladu sa Planom pod uvjetom i u postupku propisanom ovim Zakonom.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležno upravnom tijelu Grada Zadra:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

GRADA ZADRA

Narodni trg 1, 23000 ZADAR

Zahtjev se može predati neposredno u pisarnici na Narodnom trgu 1 u Zadru ili preporučeno poštom.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici na navedenoj adresi ili na web stranici www.grad-zadar.hr.

Zahtjevu se prilaže:

1) geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, izrađen od ovlaštenog geodeta,

2) tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,

3) dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

4) uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavak 1. podstavak 1. i članka 17. stavak 4. Zakona ,

5) dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Iznimno, kada se u postupku izdanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u vrijeme primanja stranaka:

svaki radni dan od 8,30 do 12,00 sati,

odnosno za period od 1. srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 7,30 do 11,30

u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u Zadru, Brne Krnarutića 13, drugi kat,

telefon 023 208 033, web stranica www.grad-zadar.hr.

GRADONAČELNIK

Zvonimir Vrančić