Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina raspisao je natječaj za zapošljavanje 23 nova zaposlenika, od čega čak 10 medicinskih sestara/tehničara na određeno vrijeme, a jednu na neodređeno vrijeme. 

Također, na neodređeno vrijeme prima se jedan prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike, medicinsko-laboratorijski tehničar/ka, administrativni referent/ica i pomoćni radnik/ca u kuhinji. 

Na određeno će se zaposliti pet prvostupnika/ca sestrinstva, medicinsko-laboratorijski tehničar/ka i dva administrativna referenta/ice. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja (9. srpnja) u Narodnim novinama. Kao i inače, Opća bolnica Zadar zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja, ne navodeći pritom razloge poništenja, a nepravodobne ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Više detalja na linku.