U Obrtničkoj komori Zadarske županije održana je redovna Skupština na kojoj su usvojeni rebalans za ovu godinu i proračun za 2019.

Prihvaćen je rebalans Financijskog plana za 2018. g. s ukupnim prihodima od 1.074.000 kuna kte jednakim ukupnim rashodima, što je za 8,35 % manje od planiranog za ovu godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. rađen je u okvirima realnih mogućnosti po stavkama prihoda te očekivanim aktivnostima po planu rada u stavkama rashoda. Uslijed kadrovkih promjena u ovoj godini, za 2019. je umanjen udio „rashoda za zaposlene" za 30 posto, dok se materijalni rashodi uvećavaju za 15% i to najviše u dijelu „naknada troškova u predstavničkim tijelima" te čine 54 % udjela u ukupnim rashodima. Prioritet u planu aktivnosti za 2019. upravo se daje strukovnim grupama - cehovima, što u konačnici i povećava rashode u tom dijelu financijskog plana za 2019. Određeni dio rashoda utrošit će se za održavanje prostora Komore, a također i za obnovu osnovnih sredstava koja su dotrajala. Jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2019.g. sa ukupnim prihodima u iznosu od 1.065.000,00 kn te jednakim ukupnim rashodima.