OTP banka snižava kamate na postojeće i nove kredite u eurima i kunama.

OTP banka od 26. siječnja 2015. snižava kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,21, a za kredite u kunama za 0,16 postotnih poena.
Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS), prosječnog troška financiranja bankarskog sektora, uz koju je OTP banka vezala svoje kredite.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.